نفت اميديه حريف احتمالي پيكان و پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيــم فوتبال نفت اميديه در راســتای آماده ســازی خود از روز شــنبه آينده در تهران اردو ميزند. ايــن تيم در اولين روز اردوي خــود به مصاف تيــم فوتبال پيكان خواهــد رفت و در ادامه يكی دو بازی ديگر با تيمهای مطرح ليگ دســته دوم خواهد داشت. تيم فوتبال نفت اميديه كه در فصل جاري بيشتر از بازيكنان بومی شكل گرفته تغييرات گستردهای نسبت به سال گذشته داشــته و اسكلت اين تيم تغييرات بسياری داشــته و تيــم فعلی تيمی جــوان و البته جويای نام است. ســرمربيگری تيم فوتبال نفــت اميديه بــر عهده اميد عيســی زاده مربی بازيكن ســاز فوتبال خوزستان است. ايــن مربي بازيكنان بزرگــی همچون اميد خالدی، بهنام برزای و ســيد امين موسوی را به فوتبال ايران معرفی كرده اســت. نفت اميديــه قصد دارد در تهران عالوه بر پيكان با تيمهاي پرسپوليس و راهآهن هم مصاف دهد تا به شــرايط آرماني نزديك شود. اين تيم با مربيان سازنده و مديران خوشفكر در انديشه صعود به ليگ يك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.