سوريه دومين حريف ايران

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

شروع بسكتبال ايران در رقابتهاي كاپ آسيا با غلبه بر هند

تيم ملي بســكتبال ايران رقابتهاي كاپ آســيا را با شكست دادن هند در اولين گام شــروع كرد. مليپوشان كشــورمان در اين مسابقه به طــور كامل برتر از حريف خود بودند و در نهايــت هند را با نتيجه ١0١ بر 54 مغلوب كردند. ســجاد مشايخي، بهنام يخچالي، محمد جمشيدي، ارســالن كاظمي و حامد حدادي بازيكنان شــروع كننده تيم ملي بودند. ايــران در چهار كوارتر اين ديدار بــه ترتيب با نتايج 29 بر ‪١2 8،‬ بر 4١، 29 بر 7١ و 22 بر ٣١ به برتري رســيد. ارسالن كاظمي و حامد حدادي ســتارههاي تيم ايران در اين مســابقه بودند. حامد حدادي با كسب 20 امتياز و ارســالن كاظمي با تاثيرگــذاري ٣2، امتيازآورترين و موثرترين بازيكنان ميدان بودند. در اين ديدار حامد حدادي ٣2 امتياز، 4 ريباند، 8 پاس منجر به گل، ١ بالك شات و تاثيرگذاري 20 داشت. ارسالن كاظمي هــم 0١ امتياز، 0١ ريباند، 5 پاس منجر به گل، 4 توپربايي و تاثيرگذاري ٣2 داشــت. تيم ملي كشــورمان جمعه در دومين مســابقه خود ساعت ‪22: 0٣‬ به وقت ايران برابر سوريه قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.