پيشنهاد مديرعاملي به فتحا... زاده در گرجستان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مديرعامل ســابق باشــگاه استقالل از آكادمي باشگاه لكوموتيو تفليس بازديد كرد و البته با پيشــنهاد مديرعاملي يك باشگاه در اين كشور مواجه شده است. علي فتحا... زاده به دعوت يك مدير اقتصادي ورزشــي در كشور گرجستان به اين كشور سفر كرده و با پيشنهاد مديرعاملي يك باشگاه در اين كشور مواجه شــده است. عباس نقديزاده رييس سابق كانون هواداران استقالل كه به همراه فتحا... زاده به گرجســتان سفر كرده است، در اين باره ميگويد: «از سوي يكي از افراد اقتصادي و ورزشــي پيشنهاد مديريت در يك باشگاه گرجســتاني به علي فتحا... زاده ارائه شــده و قرار اســت اين شخص با نظر مديرعامل سابق اســتقالل امتياز يك باشــگاه ليگ برتري كشــور گرجستان را خريداري كند، البته فتحا... زاده هنوز پاسخ نهايي را به وي ارائه نكرده و قرار اســت بعد از اســتعالم در مورد ليگ گرجستان تا 20 روز آينده نظر نهايي خــود را به فرد مورد نظر اعالم تا وي مقدمات الزم را براي خريد امتياز باشگاه مربوطه انجام بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.