سلطانيفر:فدراسيونهابايدمستقلوقانونمندشوند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود ســلطانيفر، وزير ورزش و جوانان در حاشــيه جلســه هيأت دولت دربــاره مهمترين برنامه خــود در دولت دوازدهم گفت: «حل مشكالت جوانان در ورزش، ايجاد همگرايي بين دســتگاههاي مختلــف براي حل مشــكالت اشــتغال، تحصيل و مســائل فرهنگــي در اولويت برنامههــا در دولت آينــده خواهد بود. در دولت آينده گسترش ورزش بانوان، ورزش همگانــي و قهرمانــي، ورزش معلوالن و اجرايي شــدن كامل پروژههاي نيمهتمام عملي خواهد شد هر چند بخشهاي قابل توجهــي از اين برنامههــا در طول اين 8 ماه اجرايي شــده است. مهمترين اقدامات صورت گرفته براي جوانان در طول دولت يازدهم در ســال 59، افزايش ســقف وام ازدواج بوده است.»

ســلطانيفر دربــاره برنامههايش در فدراســيونها اينطــور توضيــح ميدهد: «يكي از مهمترين برنامههاي ما رسيدگي به امور جاري فدراسيونها، حفظ استقالل فدراســيونها ضمــن قانونمندتــر كردن آنهاست و انشــاءا... بتوانيم در اعزامها و سفرها كارهاي بيشتري بكنيم.»

او دربــاره حضور دو فوتباليســت در بازي برابر تيم رژيم صهيونيســتي معتقد اســت: «هــم وزارت ورزش و بنده و هم فدراســيون اين اقدام را محكوم كرديم و انتظار ما اين اســت تا ورزشــكاران ما كه الگوي نسل جوان هستند در تعامالت خود اصول و مباني سياســت خارجي كشــور، آرمانهــاي نظام و امــام راحل و منويات مقام معظم رهبري را رعايت كنند.»

وزيــر ورزش و جوانان در پاســخ به اين سوال كه آقاي قريب در جلسه هيات مديره تيم استقالل شركت نميكند، ظاهرا به خاطر مســائل مالي در باشگاه استقالل ناراحت اســت و بــه هميــن دليل قصد كنارهگيــري دارند، نظر شــما در اين باره چيســت؟ ميگويد: «انشاءا... در جلسات هيات مديره استقالل شــركت ميكنند، مشــكلي در اين ارتباط وجــود ندارد.» او اشارهاي به اساسنامه كميته ملي المپيك دارد: «اساســنامه كميته ملي المپيك در كميســيونهاي تخصصي دولت در حال بررسي است.» سلطاني فر در پاسخ به اين ســوال كه آيا با استعفاي عليرضا رحيمي رييس فدراسيون هندبال موافقت كردهايد يا خير؟ اينطــور توضيح ميدهد: «خير با استعفاي آقاي رحيمي موافقت نكردهام و براي ادامه كار در حال مذاكره با ايشــان هســتيم.» او درباره گاليه جمعي از اهالي دو و ميداني نســبت به تصميمات رييس فدراســيون دو و ميداني و ســفرهايي كه وي با هزينه فدراســيون مــيرود و اينكه گفته ميشــود رييس فدراســيون تمامي ســفرها را حتي در رده نوجوانان خودش مــيرود، ميگويــد: «كال برنامه جديد ما اين است كه امور فدراسيونها ساماندهي شــود و نظارتها را گستردهتر كنيم و در قبال سفرها قانونمندتر عمل كنيم و همه فدراسيونها مشــمول اين قانون خواهند شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.