برزاي: دوست دارم براي پيشرفت در اروپا بازي كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهنام برزاي در خصوص اينكه برخيها مدعي شــدهاند كه او بيــرون از گود مانده اســت، اينطور توضيح ميدهــد: «نميدانم اين حاشيهها از كجا ميآيد. من پيشنهادات زيادي از تيمهاي داخلي داشــتم كه خودم آنهــا را رد كردم. از كشــورهايي چون قطر و ازبكستان هم با پيشــنهادات مالي خوبي روبهرو شدم، پيشنهادات ميلياردي كه آنها را هــم رد كردم. هدف اصلــي من رفتن به اروپاست تا پيشــرفت كنم. به همين دليل اســت كه از پيشــنهادات نجومــي قطر و ازبكســتان گذشــتم. بســياري از تيمهاي داخلي هم لطف داشــتند و پيشنهاد دادند اما همانطور كه گفتم دوســت دارم فوتبالم را در اروپا ادامه دهم.» هافبك فصل گذشته تيم فوتبال اســتقالل حرفهايش را اينطور ادامه ميدهــد: «نميخواهم در حال حاضر صحبتــي انجام دهم و تا دو ســه روز ديگر تكليفم مشخص ميشود. اميدوارم شرايطي فراهم شــود تا براي پيشرفت بتوانم در اروپا بازي كنم.» اين هافبك ســابق استقالل با جدايــي از ايــن تيم، پيشــنهادهاي جدي داشت كه به آنها پاسخ مثبت نداد و همچنان به دنبال حضور در فوتبال اروپا است، برزاي توانايــی خوبــي در بازي با تــوپ و نفوذ با آن در قلب دفــاع تيمها دارد و تا كنون در تركيب تيمهايش توانســته بازيهاي خوبي را به نمايش بگذارد. به احتمال زياد اصرار او بــراي بازي در اروپا به نوعي به تيم ملي هم بر ميگردد، چرا كه اكثر بازيكنان حاضر در اروپا جايگاه خاصي در تيم ملي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.