كیروش دوشنبه آينده در تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي پرتغالي تيم ملي بعد از تعطيالت تابســتاني و مرخصي طوالني مدت، هفته آينده وارد ايران ميشود تا مقدمات اردوي آتي را فراهم كند.

كارلــوس كــیروش كــه بعد از بازي ازبكســتان و صعود ايران به جام جهاني، بــه مرخصي رفت و يك بار هم مرخصياش را تمديد كرد، سرانجام روز دوشنبه هفته آينده وارد تهران ميشود.

طبــق برنامه ريزي انجام شــده و هماهنگي كیروش با روساي فدراسيون فوتبال ســرمربي پرتغالــي 23 مرداد وارد كشــور ميشــود تا يــك روز بعد در فدراســيون فوتبال حاضر شده و با مهدي تاج رييس فدراســيون جلسهاي را براي هماهنگــي برنامههاي تيم ملي برگــزار كند. تيــم ملي كشــورمان با هدايت كارلوس كیروش در گروه خود در رقابتهــاي مقدماتي جام جهاني با كسب 20 امتياز و با صدرنشيني صعود خــود به جام جهاني 2018 روســيه را قطعي كرده است و دو بازي آينده مقابل كره جنوبي و ســوريه، بازي تشريفاتي براي تيم ملي كشــورمان خواهد بود. با اين وجود كیروش همچنان اصرار دارد، تيمش كامال براي اين دو بازي آماده به ميدان برود و بر همين اســاس از هفته آينــده برنامههاي اين ســرمربي براي برنامه ريزي اردوهــا و تمرينهای ملي پوشان آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.