باشگاه‌پرسپوليس:‌فدراسيون‌و‌‌ اي‌اف‌سي‌از‌اين‌بدهي‌خبر‌دارند

رقم بدهي:112 میلیارد و 300 میلیون تومان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تا پايان مهلت اي اف ســي به تيمهاي بدهكار آسيايي ســه هفته ديگر باقي مانده است اما حاال مشخص شــده بدهي باشگاه پرســوليس آنقدر زياد و وحشــتناك است كه بــه ايــن راحتيهــا نميتــوان از اين محروميت احتمالــي فرار كرد. ديروز آماري در ســايتهاي خبري منتشــر شد كه قابل تعمق است. طبق اين آمار ميزان بدهيهاي باشگاه پرسپوليس تقريبا دو برابر بدهيهاي باشــگاه اســتقالل است. اين باشــگاه 3/5 ميليون دالر بدهي به اشخاص خارجي دارد كه با احتســاب دالر با قيمت 3 هزار و ۰۰۸ تومان اين باشگاه 3۱ ميليارد و ۰۰3 ميليون تومان بدهــي خارجــي دارد. همچنين۰3 ميليارد از بدهيهاي باشــگاه پرسپوليس به اشــخاص ايراني اعم از مربي و بازيكن است. ســنگينترين بدهي باشگاه پرسپوليس هم مربوط به بيمه، دارايي و اداره ماليات اســت كه به ۰۴۱ ميليارد تومان ميرسد. همچنين پرسپوليســيها ۸۲ ميليارد بدهي متفرقه يا ساير بدهيها دارند كه مجموع اين بدهيها ۱۱۲ ميليارد و ۰۰3 ميليون تومان اســت. البته بخش زيادي از ايــن بدهيها جريمه و ديركرد اســت كه با مذاكره و توافق قابل حل است.

البته ديروز در جاي ديگري گفته شد كل مبلــغ بدهيهاي باشــگاه ۰۱ ميليارد تومان اســت(به نقل از يك نماينده مجلس) كــه خمارلو مدير روابط عمومي باشــگاه به اين مساله واكنش نشان داد و گفت: «ميزان بدهــي پرســپوليس حــدود ۰۰۲ ميليارد تومان اســت نه ۰7۱ ميليــارد، كه ما آن را هم به ســازمان ليگ اعــالم كردهايم. نيمي از آن مربــوط به بدهي و ماليات اســت كه در گذشــته به دليل عدم تاييد حسابهاي باشگاه ماليات علي الراس شده است ».

خمارلــو همچنين گفت: «بحث بدهي ما و موضوع كنفدراسيون فوتبال آسيا جدي است اما بحث تســويه به اين شكل نيست. ما بايد ميزان بدهيهايمــان را اعالم كنيم و مبلغــي كه اعالم شــده رقمي اســت كه ما به فدراســيون فوتبــال گفتيم چرا كه از كنفدراسيون فوتبال آسيا چيزي را نميتوان پنهــان كرد. بــا اداره ماليــات هم صحبت كرديم چون با حل شــدن موضوع ماليات، كمر بدهيهاي ما ميشــكند. بــا بازيكنان قديمي كه طلبكار هستند هم حرف زدهايم تا بتوانيم از فرصت قانوني اســتفاده كنيم. آقاي تاج و ساير مسووالن فدراسيون فوتبال هم به ما كمك ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.