زادمهر: بحران و مشكل در پرسپوليس پاياني ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد زادمهــر ديروز بعــد از حضور در جلســه هيات مديره پرســپوليس گفت: «من هميشــه عضوي از خانواده پرسپوليس هستم. در ايــن تيم فوتبال بازي كردم. شــخصيت من با پرسپوليس شــكل گرفت. پرسپوليس خيلي چيزها به من داده است. در اين مقطع اخير هم تالش كردم آنچــه در توان دارم را انجام بدهم. اين حضــور هدفمند بود و ســعي كردم آنچه در اختيــار دارم را براي پرســپوليس ارائه كنم. هواداران بايد بدانند بيرون از زمين دغدغههاي بســياري وجود دارد و بســياري موارد هيچگاه مورد توجه قرار نميگيرد. در پرســپوليس هيچ روزي نيســت كه بدون بحــران و چالش جدي پشت سر گذاشته شــود و به شب برسد. راهي جز مواجهه با آنها نيســت، بايــد بحرانها را به سمت مناسبي هدايت كرد.»

پيشكســوت پرســپوليس دربــاره دليل كنارهگيــري خود از هيات مديــره گفت: «بايد به يكسري مشــغلهها و گرفتاريهاي شخصي رسيدگي ميكردم. از سوي ديگر ما در مقطعي حساس به پرســپوليس ورود كرديم و با تالش گروهي در باشــگاه و تيم و حمايــت هواداران توانستيم پرســپوليس را از آن شــرايط خارج كرده و بــه نقطه فعلي برســانيم. همانطور كه گفتم بحران و مشــكل در پرســپوليس پاياني ندارد و در اين مقطع احساس كردم فضا را براي حضــور تفكرات و توانمنديهاي جديد باز كنم. البته من خودم را جداي از پرسپوليس نميدانم. شايد حتي االن كه در مجموعه نيستم حمايتي كه در رســانهها يا هر جاي ديگر انجام ميدهم، اثر بيشتري داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.