منشا امشب نيمكتنشين است؛ كاورپوش در تمرين اصلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادوين منشــا در بازي هفته دوم مقابل تراكتورســازي تبريــز در تركيب اصلي بود و گل زيبايي هم زد اما شــايد امشــب در بازي با نفت تهــران ذخيره باشــد. در بازي تبريز برانكــو به خاطر محروميــت عليپور بــدون دغدغه زوج طارمي – منشــا را به زمين فرستاد كه البته عدم همكاري اين دو بازيكن يا بهتر بگوييم ناهماهنگي آنها باعث شد مسائلي در خصوص اين زوج مطرح شــود. با اين حال آنچه از تصاوير تمرين روز سهشنبه پرســپوليس - كه مهمترين تمرين قبل از بازي با نفت اســت - مشــخص شده اين است كه احتماال منشا نيمكتنشين خواهد شــد. در اين تمريــن بازيكنان ذخيره كاور به تن داشــتند و منشا هم جزو كاورپوشهــا بود. در واقع شــايد پوشيدن كاور و حضور در تيم ذخيرهها براي جوانهاي تــازهوارد و نفراتي مثل مصلح و نعمتي چندان عجيب نباشد اما منشاي گرانقيمت احتماال روي نيمكت مينشيند تا علي عليپور در تركيب قرار بگيرد. در تمرين روز سهشــنبه عليپور كاور به تن نداشــت و جزو نفرات اصلي بــود تا زوج موفق هفتههاي پايانی فصل قبل در خط حمله دوباره شكل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.