فعال‌محروميتي‌نداريم‌‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز گذشته و در ميانه كنفرانس برانكو در ســازمان ليــگ خبرنگاري از ســرمربي سرخها پرســيد كسر 6 امتياز از پرسپوليس بــه خاطر پرونــده ژوزه يــك تهديد واقعي اســت، كه در اين لحظه پندار خمارلو مدير رسانهاي پرســپوليس به جاي برانكو جواب داد: «خطر كسر 6 امتياز غيرقابل باور است. نميدانم اين خطر كسر 6 امتياز از كجا آمده اســت. حكم ژوزه هنوز صادر نشده و حكم دســتيارانش آمده است اما برخي ميگويند باشــگاه پنهان كاري ميكند كــه اينگونه نيســت. ما بايد پول ژوزه را بدهيم و در اين مورد شــكي نداريم. مهلت قانوني ۰۲ روز يا 3 هفتهاي صادر ميشود و ممكن است پس از ان مهلت قانوني حكم به سقوط به دسته پايينتر ،كســر 6 امتياز يا 3 امتياز باشد اما باشــگاه فعال محروميتي ندارد. بخشــي از مشــكالت با كمك حامي مالــي و هواداران حل شــده است. از شما رســانهها خواهش ميكنم هواداران را نگرانتر نكنيد. باشــگاه فعال در مورد پرونده ژوزه و كســر 6 امتياز تهديد نميشــود. در مورد دســتياران ژوزه حكــم آمده و مهلت داده شــده اســت كه در حال ســازماندهي براي حل اين مشكل هستيم.»

خمارلو همچنين به ســايت رســمي باشــگاه گفت:«مذاكــرات گوناگونــي بــا طلبكاران جريان دارد. مســووالن ذيربط در بخشهاي مختلف نيز قطعا ياور پرسپوليس و ميليونهــا هوادار آن هســتند و هواداران هــم كه همــواره از تيم خودشــان حمايت كردهاند. تمام اين كارها در حال انجام است تا خطرهايي مثل كســر امتياز، ســقوط به دسته پايينتر يا مشكل براي حضور در ليگ قهرمانان براي پرسپوليس به وجود نيايد و از اين باشگاه دور شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.