نوجوانان پرسپوليس چگونه شهرآورد را بردند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در دومين شهرآورد اين فصل پايهها عصر سهشنبه تيم نوجوانان پرسپوليس با دو گل اســتقالل را شكســت داد. منصور هاشمي سرمربي تيم نوجوانان پرسپوليس بعــد از اين برد گفت: «در ســاختار دفاع و حمله خوب بوديــم. بازيكنان نكات ريز فوتبــال را مورد توجه قــرار دادند و روي ضعف و قوتهاي حريف تمركز داشــتند. البتــه بايد در ضربــات آخــر بهتر عمل ميكرديــم. فكر ميكنم حساســيت بازي باعث شــد بچهها در اين بخــش نتوانند عملكرد واقعي خودشــان را داشته باشند. البته انســجام تيمــي خوبي داشــتيم و بازيكنان كليدي حريف هم به خوبي مهار شــدند.» هاشــمي كه ميگويد به يكي از سه رتبه باالي جدول چشم دوخته درباره نوسان تيم نوجوانان در نتيجهگيري ادامه داد: «ما از نظر فني نوســان نداشتيم بلكه بدشانس بوديم. چيدمان مسابقات هم موثر بود. نميدانم چرا هر سال بايد اول با پيكان بازي كنيم. بچههاي ما از نظر فوتبالي بهتر از آنها هســتند ولي از نظر فيزيك بدني و جثه نه. با تمام اين اوصاف در همان بازي با پيكان كه 5 گل خورديم، بايد در همان نيمه اول ۴ گل را در شــرايط تك به تك ميزديم. در بازي با ســايپا به تير زديم و تــك به تكها را نزديم. در واقع در اين دو بازي شــانس يار ما نبــود. از نظر فني هم كمتر نبوديم. سايپا ما را برد. ما مقاومت را برديم و مقاومت سايپا را.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.