شماره پيراهن جوانهاي پرسپوليس؛ بيست به باال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــماره پيراهن شــش نفــر از مردان جوان تيم پرســپوليس مشــخص شــده و تنها احمد بهاروند اســت كه هنوز شــماره پيراهنش مشــخص نيست. شاهين عباسيان مدافع – هافبك راســتي كه امسال از فوالد به پرسپوليس آمده شماره ۰۲ را بر تن دارد، آدام همتي نوه سعيد راد كه در پست هافبك نفوذي بازي ميكنــد و ديروز موفق به ثبت قراردادش شــد ۱۲ را خواهد پوشيد، شماره 3۲ به محمد امين اسدي، بدل مروان فليني كه مهاجم بلند قدي اســت و به خاطر اقدام پدرش به خودسوزي مقابل باشگاه پيكان سر زبانها افتاد، رسيده است و شماره سه نفر از بازيكنان جوان تيم پشت سر هم است. سعيد حسين پور شــماره 36 را دارد، طاهرخاني مثل سال گذشته 37 است و احسان حسيني هم صاحب پيراهن شــماره ۸3 خواهد بود. احتمــاال رفاقــت اين 3 نفر باعث شــده تا شــماره پيراهنشان پشت ســر هم انتخاب شود. با انتخاب شــماره ۸ توسط نوراللهي و ۰۲ براي شاهين عباسيان، از بين شمارههاي مهم و تاريخي در پرسپوليس پيراهن شماره ‪۴۲ ۴۱، 7، 6،‬ و 6۱ در پرســپوليس خالــي خواهد مانده است.

همچنين با در نظر گرفتن ثبت قرارداد اين بازيكنان جوان تعــداد بازيكناني كه در سهميه زير 3۲ سال قرار گرفتهاند به 9 رسيد چرا كــه درويشوند، محرمي و طاهرخاني از بين نفرات فصل قبل هم در فهرست زير 3۲ سال قرار ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.