داورزنی : چوب تعلیق را برداشتیم

از نظر قانونی نمیتوانيم به استقالل و پرسپوليس پول بدهيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اتفاقهاي فدراســيون تيرانــدازي، بوكس، تير و كمان، واليبال و اساســنامه فدراسيونها از جمله مسائلي است كه فضاي اين روزهاي حوزه مديريت ورزش را قدري پر سر و صدا كرده و بهانه خوبياند براي صحبت با محمدرضــا داورزني، معاون ورزش قهرمانــي و حرفــهاي وزارت ورزش. داورزنــي هم شــفاف درباره موضوعات مختلــف صحبت ميكند و در مــورد موضوعي مثل انتخاب سرپرســت براي فدراســيون بوكس، ميپذيرد كه اين موضوع خالف آيين نامه بوده است.

شاید مجمع فوقالعاده درباره تيراندازي تصميم بگيرد

انتخابــات فدراســيون تيرانــدازي نخســتين موضوعي اســت كــه داورزني دربــارهاش صحبت ميكند.

او ميگويد: «ديوان عدالت اداري دو سال قبل گفت كه انتخابات فدراسيون تيراندازي باطل است و در دادگاه بــدوي و تجديد نظر نيز اين حكم تاييد شد. اين ديوان ســپس با وزارت ورزش مكاتبه كرد و پرسيد كه چرا حكم اجرا نميشود؟ ديوان عدالت اداري حتي در بار سوم اخطار داد كه اگر حكم اجرا نشــود، اعمال قانون ميكند كه بــه معناي انفصال از خدمت اســت. وزيــر ورزش مجبور بــه معرفي سرپرست شــد تا انتخابات برگزار شــود. انتخابات فدراسيون نيز پس از طي مراحل قانوني برگزار شد اما در حين برگــزاري انتخابات ديوان عدالت اداری اعالم كرد كه نميتوانسته به اين موضوع ورود كند. آنها گفتند رأيي كه بــراي باطل بودن انتخابات در ســال 93 اعالم شده، باطل اســت. سوال اين است كه ســپس چه اتفاقي ميافتد؟ در واقع اين امكان وجود ندارد كه شــرايط به روال گذشته برگردد. به هر حال پاســخ ديوان داده خواهد شد و در نهايت وزير ورزش از اختيارات قانوني خود استفاده خواهد كرد و يا در صورت نياز شــايد در مجمع فوقالعاده تصميمگيري شود.» او ادامه ميدهد: «ما بر مبنای اساســنامهاي بايــد پيش برويم كــه مصوب دولت است. يك اساسنامه كه در دست تغيير داريم و يك اساسنامه نيز از قبل است.

بحث اين ميشــود كه اگر بر مبنای اساسنامه گذشــته عمل كنيــم، طبق مــاده 10 وزير ورزش ميتواند ورود كند. مجمعي در يك زماني تشــكيل شده و انتخاباتي برگزار شــده و به اين انتخابات به اين دليل كه يك فرد نميتوانســته در آن شــركت كند، اعتراضي به آن وارد شــده است. حكم جديد ديوان ميگويد آرای صادر شــده قبلي توسط ديوان نقض شــده و به تعبيري ديوان نميتوانسته در اين موضوع ورود كند و اين بــه معناي ابطال انتخابات انجام شده جديد براساس قوانين مصوب نيست.»

داورزنی در اين گفت و گو با اين ســوال مواجه ميشــود كه در واقع ديوان عدالت اداری توپ را به زمين وزارت ورزش ميانــدازد كه اين نهاد تصميم بگيــرد؟ داورزني در اين رابطــه ميگويد: «ما از هر مدلي پيش برويم، باز مســوول آن يا وزارت ورزش اســت يا مجمع فدراســيون كه آن را نيز وزارتخانه تشــكيل ميدهد. به اســتناد راي ديوان سرپرست گذاشته شد و اين پروسه قانوني بود. اينكه شب قبل از انتخابات بگوييم كه ديوان راي قبلي خود را باطل كرده، درست نيســت. هماكنون نيز بخش حقوقي وزارتخانــه كار را دنبال ميكند تا پاســخ الزم را به

ما از هر مدلي بخواهیم پیش برويم، باز مسوول آن يا وزارت ورزش است يا مجمع فدراسیون كه آن را نیز وزارتخانه تشكیل ميدهد. به استناد راي ديوان سرپرست گذاشته شد و اين پروسه قانوني بود. اينكه شب قبل از انتخابات بگويیم كه ديوان راي قبلي خود را باطل كرده، درست نیست. هماكنون نیز بخش حقوقي وزارتخانه كار را دنبال ميكند تا پاسخ الزم را به ديوان بدهد.

ديوان بدهد. در اين شرايط ديوان مجاب ميشود كه بحث وضعيت كنوني به قوت خودش بماند، در غير اين صورت دو اتفــاق ميتواند رخ بدهد؛ يكي وزير از اختيارات قانوني خود اســتفاده كند، دوم مجمع فوقالعاده تشكيل شود و در اين باره تصميم بگيرد. اتفاقي كه رخ داده اين است كه ديوان عدالت اداري در دو ســال آراي متفاوت و متناقض را صادر كرده كه اين موضوع در روند اجرايي امور فدراســيونها خلل ايجاد ميكند.» او توضيحاتش را اينطور ادامه ميدهد: «شرايط اينگونه نيست كه بگوييم انتخابات فعلي باطل است و هاشمي رييس فدراسيون شود.»

عادل با درآوردن پيراهنش، گفت كه او را خط بزنند

درگيري عــادل غالمي و محمد موســوي در تمرين تيم ملي واليبال و سر و صداي زيادي كه به پا كرد، مساله ديگري است كه سرپرست فدراسيون واليبال دربارهاش اينطور توضيح ميدهد: «هر دوي آنها از بازيكنان خوب ما هستند. در جريان تمرينات همه رشــتهها بعضا اتفاق ميافتد كه دو نفر از هم دلخور ميشــوند. اتفاقي كه اين بــار افتاد، براي ما هم خيلــي عجيب بود؛ از اين جهــت كه عادل كه يــك دهه براي واليبال ايران زحمت كشــيده، يك مسالهاي پيش ميآيد و ناراحت ميشود و تمرين را ترك ميكند. ما شــاهد اين بوديم كه سرمربي تيم تشخيص ميدهد يك بازيكن را كنار بگذارد. عادل با درآوردن پيراهن به ســرمربي اعالم كرد كه او را كنار بگذارد. خود غالمي هــم اين رفتار را پذيرفته كه درست نيست. ما تالش ميكنيم شرايط بازگشت عادل را فراهم كنيم.»

نمي توانيم به باشگاهها پول بدهيم

مهلت كنفدراسيون فوتبال آسيا به باشگاههاي ايراني براي پرداخت بدهيها هم مسالهاي است كه داورزني اينطور دربارهاش حرف ميزند: «جلســات متعــددي در اين چنــد روز براي حل مشــكالت باشــگاهها داشــتيم، به ويژه تيمهای پرطرفدار و مخصوصا پرســپوليس كه شانس قهرماني در آسيا دارد. مهدي تاج دنبال اين اســت كه مســائل را با پيگيريهــا حل كند. وزارتخانه نيز نســبت به اين موضوع حســاس اســت اما نميتواند كمك مالي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.