رويینگ سوارها باز در سد كینه ورس به آب زدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي رويينگ كه تمرينات خود را در كينــه ورس دنبال ميكرد بار ديگر در اين سد، تمريناتش را از سر ميگيرد. مليپوشــان رويينــگ در ادامه تمرينات آمادگــي خود براي حضور در مســابقات قهرماني آسيا از ديروز زير نظر جيوگا مربي خارجي تيم ملي، كارشــان را آغاز كردند و تا 7 شــهريور تمريناتشــان را دنبال ميكنند. رويا عباسي از آذربايجان غربي؛ شكيبا وقوفي، اليكا افشاري، نگار نگهدار، مائــده حضوري، فروغ آقاباالزاده و اســرا جوانمردي از تهران؛ مهســا جاور، فرشته رومي، پريســا احمد شــهروبي و فرحناز عشــقي از زنجان؛ نازنين رحماني و هانيه بيداد از كرمانشاه؛ حميرا برزگر تمرين از گيالن و مريم كرمي، مريم اميدي پارسا، فاطمه صفــري و كيميا زارعي از همدان در بخش بانوان، محمدرضا تمدني، ميالد ...ا ورديان و رضــا قهرماني از آذربايجان غربي؛ آريا سليمانپور و آيدين آقاباالزاده از تهران؛ شــيرزاد قادري، شهروز صفايي و كارو حســيني از كردستان؛ اميرحسين محمودپور از گيــالن و كامران كرمي از همدان در بخش مــردان جوانان و عاقل حبيبيــان و اتابك پيشــيار از آذربايجان غربي؛ خشــايار عباس آبادي، ســياوش ســعيدي و آراد ســليمانپور از تهــران؛ ســيدمجتبي شــجاعي، بهمــن نصيري و مســعود محمدي از زنجــان و كژوان ســليمي از كردســتان در بخش مردان بزرگساالن به اردو دعوت شدند.

نيكــوال جيــوگا مدير و ســرمربي تيمهاي ملي رويينگ، ســولماز عباســي مربي بانوان، هما خاتمي دســتيار مربي و سرپرســت بانــوان، طاهــر كبوتري و اميرحســن كاوياني مربيان بخش مردان، اميرحســين خاكي كمــك مربي مردان، محمــد جواد رجبي سرپرســت مردان و غفــور حميدي مدير اجرايي اعضاي كادر فني تيم ملي در اين اردو هستند.

اين اردو در حالي آغاز شــده كه در اردوي قبلي مليپوشــان مشكل تهيه آب داشــتند و مجبور بودند بــراي تهيه آب آشاميدني، مسافت طوالني بروند كه اين موضوع گاليه مليپوشان را در پي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.