مرندي: كره و چین تیمهاي زهرداري هستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليبروي تيم ملي واليبال ايران ميگويد با كسب سهميه حضور در مسابقات قهرماني جهان، پاســخ حمايت مــردم اردبيل از تيم ملي را ميدهيم. مهدي مرندي در آســتانه رقابتهاي ايران در مسابقات انتخابي جهان، به حمايــت مــردم اردبيل اشــاره ميكند: «تماشــاگران اردبيلي بــا حمايتي كه از تيم زير 23 ســال ايران در مســابقات قهرماني آسيا داشــتند، نشان دادند كه فهم زيادي از واليبال دارند. از بازيكنان تيم زير 23 ســال شــنيدهام كه مــردم اردبيل بــه هيچ تيمي اهانت نميكنند و حتي در مسابقات تيمهاي ديگر هم سالن را پر از تماشاگر ميكنند.» او همچنين به حريفان ايران نيز در اين رقابتها اشــاره ميكند: « تيمهاي كره جنوبي، چين و ژاپن در چند ســال اخير پيشرفت كردهاند و تيمهــاي زهرداري هســتند. مــا بايد در مسابقه نخســت با كره جنوبي بازي كنيم و ميخواهيــم با تمام توان بازي كنيم تا پيروز شــويم و با هميــن روند تا پايان مســابقات پيش برويم.» مرندي درباره شــرايط آمادگي تيم نيــز ميگويد: « تمرينــات خوبي را در تركيه و اردبيل پشــت ســر گذاشتهايم و به آمادگي نسبي رســيدهايم. اميدوارم با صعود به مســابقات قهرماني جهان پاسخ خوبي به حمايت مردم اردبيل از تيم ملي بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.