ملي پوشان ايران امروز عازم بلغارستان شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جهت حضور در رقابتهاي بينالمللي بدمينتون

ملي پوشــان بدمينتون ايــران بامداد امروز براي حضــور در تورنمنت بينالمللي بلغارستان عازم اين كشــور شدند. ملي پوشان اعزامي بدمينتون ايران متشــكل از امير جباري، مهدي انصاري، ثميــن عابد خجســته و هديه شــمس در رده جوانان هستند. اين تيم را مرتضي ولي دروي و فريبا جالليان بهعنوان مربي همراهي ميكنند. همچنين ســروش اسكندري، آرمين زكي زاده، ثريا آقايي و سارا دالوري ملي پوشان رده سني بزرگســاالن هستند كه روز بيست و دوم مرداد ماه جاري تهران را به مقصد بلغارســتان ترك ميكنند. مسابقات بينالمللي بدمينتون جوانان طي روزهاي بيســتم الي بيست دوم مرداد ماه جاري در شــهر «پازارژيك» برگزار ميشــود و مســابقات بزرگساالن نيز قرار است روزهاي بيست و سوم الي بيست و ششم مرداد ماه جاري در شهرصوفيا برگزارگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.