نماينده ايران به مصاف چین ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آغاز جام جهاني شطرنج از 11 شهریور

شطرنجباز كشورمان در رقابتهاي جام جهاني 2017 بايد به مصاف حريفي از چين برود. رقابتهاي جام جهاني شــطرنج مردان قرار است طي روزهاي 2 تا 27 سپتامبر 11( شــهريور تا 5 مهر) به ميزباني شهر تفليس در گرجســتان برگزار شود. در اين مسابقات 128 شــطرنجباز از قارههاي مختلف حضور دارند و به صورت تك حذفي ديدارهاي خود را برگزار ميكنند كه اميررضا پوررمضانعلي نماينــده ايران در اين مســابقات اســت. او چنــدي قبل به دليل قهرماني در رقابتهاي غرب آســيا جواز حضور در جــام جهاني را كســب كرد. پوررمضانعلي 25 ســاله كه با ريتينگ 2533 در رده پنجم ايران، 64 آسيا و 544 جهان قــرار دارد، بايد در دور اول به مصاف «يانــگ يو يي» از چيــن برود. اين حريف 23 ســاله چيني در آخرين ردهبندي اعالم شده از سوي فدراسيون جهاني (فيده) در رده 19 دنيا قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.