اونتانون مسوول آمادهسازي تفتیان در اردوي مشهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي فرانسوي نظارهگر تمرین سریعترین دونده ایران

اردوي آماده ســازي سريع ترين مرد ايران تحت هدايت مربي فرانسوي تيم ملي دو و ميداني كشــورمان درمشــهد مقدس برگزار ميشود. حسن تفتيــان كه براي حضور در رقابتهــاي دووميداني قهرماني جهان به همراه تيم ملي ايران به لندن اعزام شــده بود، بامداد ديروز (چهارشنبه) 18 مرداد ماه به همراه اونتانون گاي، مربي خود وارد تهران شد. تفتيان قرار است يك مرحله اردوي 10 روزه را در ورزشــگاه آســتان قدس مشهد مقدس با هدف آماده ســازي جهت حضور در بازيهاي داخل سالن آسيا آغاز كرده و پس از پايان اين دوره براي ادامه تمرينهای خود به فرانسه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.