ورزشيها پولدار ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرداخت ۲1 ميليارد به فدراسيونها در هفته جاري

معــاون مالــي و پشــتيباني وزارت ورزش از واريــز مرحله ســوم بودجه فدراســيونها در هفته جاري خبر داد. در اين مرحله قرار اســت وزارت ورزش و جوانان، 12 ميليارد تومان به حســاب فدراسيونها واريز كند تا شرايط تقريبا نابســامان فدراسيونهاي ورزشي از لحاظ مالي تا حدودي بهبود يابد. سيدعلي آقازاده معاون مالي و پشتيباني وزارت ورزش واريزي بودجه به حساب فدراسيون «كشــتي» با توجه به اعزامهاي گسترده اين رشــته پرافتخار و نتايج خوبي كه براي ورزش ايران كسب كرده را بيش از بقيه فدراسيونهاي ورزشي اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.