مورينيو: با داوری ويدئويی به وقت اضافه ميرفتيم

خوشبختانه در ليگ برتر رئال مادريد نداريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو بعــد از باخت 2 بر يك منچســتريونايتد برابــر رئــال مادريد در ســوپرجام اروپا گفت اگر بازبينی ويدئويی چــك به كار ميرفــت گل اول رئال مردود اعالم ميشد و بازي به وقت اضافه ميرفت.

گل كاسميرو در شــرايط مشكوك به آفسايد زده شد و مربي پرتغالي گفت: «فكر ميكنم عملكرد خوبي داشتيم و با اختالف يــك گل باختيــم، البته يكــي از گلهاي آنها آفســايد بود و با استفاده از كمك داور ويدئويــي(RAV) اين بازي يــك بر يك ميشد و به وقت اضافه میرفت.»

البتــه مورينيو اعتراف كــرد رئال تيم برتر اين بازي بــوده: «غلبه بر بازي نتيجه كيفيت تيمي اســت كه بازيكنان بهتري در خط مياني دارد و كنترل مسابقه را به دست ميگيرد و حفظ توپ ميكند. آنها خوب به توپ ضربه ميزدند، خوب پاس ميدادند و نتيجهاش تسلط بر بازي است.»

مورينيو همچنين از داوران بازي انتقاد كرد كه به كريســتيانو رونالدو اجازه دادند آخر بازي را تحــت تاثير قرار دهد؛ بهترين بازيكن جهــان در دقيقه 83 به ميدان آمد: «مــا با تيمي بازي كرديم كه پر از بازيكنان فوقالعاده است اما تقريبا تا آخر براي گرفتن نتيجه مبارزه كرديم. ميگويم تقريبا تا آخر چون وقتي كريســتيانو رونالدو به بازي آمد هر وقت ميخواســت ضربه ايســتگاهي به دست بياورد، بازي متوقف ميشد.»

مورينيو نخستين مربي شد كه در سه ســوپرجام بازنده بوده، او در سال 2003 با پورتو و در ســال 2013 با چلســي در اين بازي شكســت خورده هرچند هر ســه بار مربي تيم قهرمان جام يوفا/ ليگ اروپا بوده.

مربــي منچســتريونايتد ادامه داد: «از همه يا بيشــتر از بازي تيمم راضي هستم. ما در ليگ برتر، رئال مادريد نداريم. اگرچه تيمهاي خوبي در ليگ برتر هستند اما اين تيمهــا متفاوتند، تيمهايي بــا ويژگيهاي متفــاوت. بازيكنان خط مياني رئال بینظير هستند، هيچ مشابهي ندارند. لوكا مودريچ، توني كروس، ايسكو يا كاسميرو كپي ندارند. آنها واقعا عالي هســتند و روش كارشان با توپ تيم حريف را به ســختي مياندازد. در نيمــه دوم راهي پيدا كرديم كه برايشــان مشكل درست كنيم و فوتبالي بازي كرديم كه دوســت ندارند. بعد از اينكه گل دوم را خورديــم، يك موقعيت تك به تك با ناباس داشتيم، وقتي يكي از گلها را جبران كرديم ماركوس راشفورد تك به تك شد و تا ثانيه آخــر جنگيديم و اين از نظــر من موفقيت بزرگي است چون هميشــه ميگويم ليگ قهرمانــان يك چيز اســت و ليگ اروپا يك چيز ديگر. قهرمــان ليگ قهرمانان ظرفيت خيلي بيشتري نسبت به قهرمان ليگ اروپا دارد. بنابراين حس مثبتي از اين بازي داريم و اين براي يكشــنبه كه كارمان را در ليگ برتر شــروع ميكنيم، خوب اســت. از ماه ســپتامبر در ليگ قهرمانان بازي ميكنيم، چه كســي ميداند شــايد به رئال مادريد خورديــم يا تيم ديگري از بهترينهاي قاره. فكر ميكنــم اين ســوپرجام تجربه خيلي خوبي براي ما بود.»

مربــي پرتغالي روز خاصي را براي يك هــوادار رقم زد چون مــدال نايب قهرماني را به ســمت هواداران پرتاب كرد: «ببينيد، گاهي مــدال قهرمانيام را هم نگه نميدارم چه برســد به مدال نايب قهرماني. براي من اين مدال در گوشهاي از خانهام جا ميگيرد اما آن پســربچه با مدال به مــاه ميرود. او آن را حفظ ميكند. يك پسر بود با پيراهن منچستريونايتد، برايم فرقي نميكند از كجا آمده امــا اين را ميدانم هرگز فراموشــش نميكند.»

يك نكته مثبت براي مورينيو، نمايش نمانيــا ماتيچ بود كــه 90 دقيقه بازي كرد با آنكه بيشــتر تابستان را به تنهايي تمرين كرده بود و با چلسي به تور آمريكا نرفته بود.

اين صرب كه 35 ميليــون پوند براي يونايتد هزينه داشــته، هفته گذشته به هم تيميهــاي جديدش ملحق شــد و تنها در بازي چهارشنبه گذشــته با سمپدوريا 45 دقيقه بــازي كرد: «فكــر ميكنم او خيلي خــوب بازي كرد، گاهي اوقــات آنها خيلي خوب بــازي ميكردند و كار ما در وســط زمين ســخت بود امــا در لحظات خوب، او موثر بود و بخصوص در نيمه دوم در برتري ما نقش داشت، راحت توپ را به گردش در ميآورد و به تعادل تيــم كمك ميكرد. او بازيكني باتجربه است كه سالها در باالترين ســطح بازي كرده و ثبــات دارد.» تنها گل يونايتد توسط روملو لوكاكو در ريباند شوت ماتيچ به دست آمد.

در كنفرانــس خبــري قبــل از بازي، مورينيو گفته بود اگر بيل در تركيب اصلي رئال در ســوپرجام قرار بگيرد، به معني آن است كه در برنامههاي رئال است. بال ولزي در تركيب اصلي قرار گرفت و مورينيو گفت: «مشخصا باشگاه او را ميخواهد، همينطور مربــي پس براي من اين بازي تمام اســت حتي قبل از اينكه شــروع شود چون همه ميدانند او قرار است بماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.