زيدان: انگيزه اين تيم تمام نميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زينالديــن زيدان مربــي رئال مادريد كه در كمتر از دو ســال شش جام به دست آورده ميگويد خود و شاگردانش همچنان تشنه قهرماني هســتند. مربي فرانسوي از اينكه تيمش در نيمــه اول بازی با يونايتد خارقالعاده بوده ابراز رضايت كرد: «ما يك بار ديگر خيلي خوب بوديم. نيمه اول عالي بوديم، نيمه دوم كمي به زحمت افتاديم اما طبيعي است. ما يك جام مهم ديگر برديم و فصلمان را خوب شروع كرديم. اين تيم پر از استعداد و كيفيت است اما پشت آنها كساني هســتند كه خيلي تالش ميكنند. اين تيم باانگيزه ميماند.»

كريستيانو رونالدو اواخر بازي به ميدان آمد و به تيمش كمك كرد وقت را بكشــد. زيدان گفت فوقســتاره پرتغالي شــايد در بازي رفت ســوپرجام اسپانيا مقابل بارسلونا هم روي نيمكت باشــد: «قرار ما همين بود. گام به گام. او فقط سه روز با ما بوده اما مهم بــود كه بازي كند. او 10 يا 15 دقيقه بازي كرد و خودش هم ميدانــد اهميت زيادي نداشت. يكشنبه بازي ديگري داريم و او كم كم بازي خواهد كرد.»

از او سوال شــد بازي خوب ايسكو كه باعث شــد جايزه بهتريــن بازيكن ميدان را به دســت آورد، رئــال را مجاب نميكند كه هرچه زودتر قــرارداد او را تمديد كند؟ قرارداد فعلي ايسكو كمتر از يك سال ديگر اعتبار دارد.

زيدان با لبخند گفت: «درســت است به خاطر گلي كــه زد عالي بود، من برايش خوشحالم، هميشه در حال پيشرفت است.»

خبرنگارها ميگفتند بازي رئال متحول شــده اما زيدان گفت: «تحولي نيست. فقط بايد كار كرد. ما تيم خوبي داريم كه خيلي زحمت ميكشد. بازي تقريبا كامل بود. گل ســوم از گرت بيل ميتوانســت خيال ما را زودتر راحت كند. تيم ما شخصيت دارد و به همين دليل برنده ميشويم.»

66 بازي پشت ســر هم است كه رئال گل ميزند و به نظر ميرســد روند موفقيت آميز اين تيم ادامه داشته باشد: «مي دانيم از اين به بعد كار سخت تري داريم. در طول فصل با رقباي خوبي روبهرو ميشــويم كه از بازي يكشــنبه با بارسلونا شروع ميشود. ميخواهيم خوب آماده شــويم و نسبت به ســه چهار بازي قبلي خــود نمايش بهتري داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.