بيل: مثل قهرمانها بازي كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با وجود شــايعاتي كه درباره آينده گرت بيل در رئال مادريد مطرح ميشود، او كــه طعم يــك قهرماني ديگــر را با تيمش چشــيده ميل دارد كه به كارش در سانتياگو برنابئو ادامه دهد: «من روي فوتبال خودم تمركز دارم، چيزي نخوانده و نشــنيدهام. واقعا از فوتبالم اينجا لذت ميبرم و هيچ چيز تغييــر نكرده. اينكه كمتر بازي كــردهام به خاطر مصدوميت بوده و ميخواهم حواسم را جمع كنم كه خوب بمانم.»

ســفيدها فرصت دارنــد اين فصل به شــش جام برســند و با اين قهرماني شــروع خوبي رقم زدند. اين بازيكن 28 ساله ادامه داد: «ما ميخواهيم همه چيز را ببريــم و واقعا هر بــازي براي پيروزي ميرويم. در اين بازي 60 دقيقه همه چيز تحت كنترل ما بود و مثل قهرمانها بازي كرديم. مســلما اينكه توانستيم يك جام ديگر بگيريم فوقالعاده است. تمرين ما در دماي 38 درجه مادريد كمك كرد اينجا با مشكل كمتري مواجه شويم.»

گرت بيل به ايســكو پاس گل داد و يك ضربهاش نيز با برخورد با تير دروازه گل نشد تا دقيقه 74 كه جاي خود را به ماركو آسنسيو داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.