بوريني: رقابت باعث انگيزه من است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فابيو بوريني گفته رقابت به او انگيزه ميدهد تا بهتر كار كند.

اين مهاجم جديد ميالن يكي از ده خريد اين باشگاه در تابستان بوده است.

او ميگويــد: «ســخت تالش كردهام و اغلب در ابتداي فصل من را بهعنوان الســتيك يدك در نظر گرفتهاند، تــا اينكه در نهايت خود را به تركيب تحميل كردهام. رقابت به من انگيزه ميدهد كه بهتر كار كنم. من عاشق گلزني مقابل اينتر هستم و اين كار كامال انجامشدني اســت. من پيشتر با پيراهن رم به آنها گل زدهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.