دارميان: آخر بازي روي فرم آمديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماتئو دارمیان مدافع ایتالیایي منچستریونایتد بعد از باخت به رئال مادرید گفت: «در لحظات سخت بازي تمام تالشم را کردم و ميخواستم از هر فرصتي استفاده کنم. اواخر فصل قبل بازيهاي خوبي کردم و بعد از آن به دنبال این بودم که سطح بازيام افت نکند. هیچ کس باختن را دوست ندارد بخصوص اگر پاي یك جام مهم در میان باشد. ميخواستیم شروع خوبي داشته باشیم اما اواخر بازي فرم خودمان را پیدا کردیم و متاسفانه یك فرصت خوب براي زدن گل تساوي را از دست دادیم.» او دربــاره شــایعه انتقالــش بــه یوونتــوس یا اینتــر هم گفــت: «اگرچه از عالقــه باشــگاههاي ایتالیایــي خوشــحالم امــا بــه فصــل نقــل و انتقــاالت کاري نــدارم و از بــودن در منچســتریونایتد راضــیام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.