استقاللی ها منتظر نخستين پيروزی فصل جديد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل این روزها ســرحال تر از همیشــه تمرینات خود را بــرای اولین پیروزی فصل پیگیری میکند.

استقالل با گذشت 2 هفته از شروع فصل گلی نزده است و پیروزی به دست نیــاورده و به همین دلیــل منصوریان تمام تالش خود را کــرده که تیمش را از نظر روحی آماده بازی با تراکتورسازی کنــد. در روزهای گذشــته در تمرینات اســتقالل منصوریان بیشــتر از کارهای تاکتیکی تــالش کرد بازیکنان تیمش را از نظــر روحی آماده حضــور در میادین کند. او در این روزها تمرینات تیمش را طوری طراحی میکند که بین بازیکنان تیمــش کری در جریان باشــد تا آنها با انگیــزه و روحیه خوب آیتمهای مختلف تمرینی را پشت سر بگذارند.استقالل در این روزها با روحیــهای خوب تمرینات خود را پیگیــری میکند تــا بتواند در بازی با تراکتورســازی به اولین پیروزی فصل خود برســد و طبیعی اســت این تیم با کســب اولین پیــروزی می تواند به جاده موفقیت برگردد .پیروزی مقابل تراکتور میتواند شرایط بحرانی استقالل را درست کند و منصوریان نفس راحتی بکشــد. باید دیــد روز جمعه چه اتفاقی میافتد و تفکر منصوریان برای رویارویی بــا تراکتور جــواب میدهد؟ ســرمربی اســتقالل رکورد جالبی در شروع لیگ ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.