علي جباري: در اختالف ها حق با قريب است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پیشکســوت باشگاه اســتقالل تهران معتقد اســت اختالفاتي که در هیات مدیره بــه وجود آمــده به ضرر اســتقالل خواهد بود. علي جبــاري در خصوص اختالف بین محمدحســین قریب و ســیدرضا افتخاري ميگوید: «نباید این اختالفات وجود داشته باشد و هر چه هست دو طرف باید بنشینند و مشــکالت را حل کنند. براي اســتقالل خوب نیســت که اعضاي هیــات مدیرهاش اختالف داشته باشــند و بهتر است آقایان بیایند و طبق اساســنامههاي هیات مدیره مشکالت را حل کنند.»

پیشکسوت استقالل در ارتباط با اینکه گفته ميشود یکي از دالیل اختالف طرفین بر سر حضور ســیدپندار توفیقي در هیات مدیره است، ميگوید: «فکر ميکنم در این خصوص حق با قریب باشــد. به هر حال هر چیزي در هیات مدیره اساســنامه و قانون دارد و بهتر اســت طرفین بر اساس قوانین تصویب شــده پیش بروند تــا اختالفي هم پیــش نیاید. االن خیلي راحت ميتوان این مشکالت را بر اســاس قوانین تصویب شده حل کرد و دوســتان بهتر اســت موضوع را بیشــتر از این ادامه ندهند چرا که دعوا در هیات مدیره به ضرر استقالل است.» به نظر ميرسد هر ساله این اختالفات به استقالل ضربه ميزند اما باز هم اعضاي هیات مدیره قرار نیست در کنار هم توافقي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.