نگاه فنی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل تا همین جــا 5 امتیاز از دســت داده و حریفش تراکتورسازي هیچ امتیازي به چنگ نیاورده است. وضعیت دو تیم در لیگ هفدهم شباهت بسیاري به هم دارد و پیش بیني ميشود رقابت فردا شب به دلیل نزدیکي قواي دو تیم بسیار شانه به شانه جلو برود. هر دو تیــم در پي جبران ناکاميهاي خود در دو هفته نخست هستند و آن تیمي که از لحاظ رواني وضعیت مطلوبتري داشته باشــد و از تک موقعیتها بهره بگیرد، شانسهاي بیشتري براي کامیابي و پیروزي دارد. اســتقالل اما باید به واسطه میزباني باهوشتر عمل کند و از مجالي که برایش ایجاد شــده بهره کافي ببرد تا هواداران ناراضياش را این بار راضي به خانه بفرستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.