مهدي رحمتي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــازي با تراکتورســازي همیشــه براي مهــدي رحمتي حاشیهســاز بوده اســت. چه آن زمان که امیر قلعهنویي روي نیمکت تبریزيها بود چه قبلتر. مهدي رحمتي فردا شــب بار دیگــر رخ در رخ تراکتور قرار ميگیرد و شــاید این بار فرزاد حاتمي به چالش بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.