بادامكي: برخوردم با حداديفر عمدي نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كاپيتانهــاي دو تيــم ذوبآهن با سياهجامگان در بازي رودررو با هم برخورد داشتند كه منجر به پارگي رباط كاپيتان تيم اصفهاني شد. حسين بادامكي كاپيتان ســياه جامگان از انتشار بيانيه عليهاش از ســوي ذوبآهن بســيار ناراحت است. او ميگويد: «از لحظه انتشار اطالعيه باشگاه ذوبآهن به خودم و خانوادهام فحاشــي ميكنند. واقعيت اين اســت كه برخورد من با حداديفر بســيار ناخواســته بود و اگر مسووالن باشگاه ذوبآهن فيلم بازي را مشــاهده كنند در آن صحنه من اصال قاســم را نديدم. او از پشــت سر من آمد و توپ را زد و من ناخواســته پايم به پاي حداديفر خورد.

اتفاقــا وقتي خبــر مصدوميت او را شنيدم بالفاصله به قاسم زنگ زدم و از او عذرخواهــي كردم و باز هم تاكيد ميكنم نه عمدي در كار بود و نه من شــخصيتي دارم كه بخواهم كســي را مصدوم كنم. از طريق رســانهها باز هم از قاسم حداديفر عــذر ميخواهــم و اميــدوارم او هر چه ســريعتر برگــردد و از ايــن ناراحتم كه مســووالن ذوبآهن چنين اطالعيهاي را صــادر كردند. از وقتي اين خبر منتشــر شــده آدمهايي كه نميشناســم در حال فحاشــي در صفحــه اينســتاگرام من به خودم و خانوادهام هســتند و از اين بابت واقعا متاسفم. مگر خداي ناكرده اين اتفاق عمدي بوده كه من بايد اين همه فحاشي بشــنوم؟ براي قاســم حداديفر آرزوي ســالمتي ميكنم و دعا ميكنم او هر چه سريعتر به ميادين فوتبال برگردد.»

او دربــاره بــازي با فــوالد اينطور ميگويــد: «قطعا بازي ســختي در پيش داريم و فوالد هم تيم بســيار خوبي است. آنها در 2 بازي قبل نتوانستند نتايج خوبي بگيرند و مطمئنا براي توقف ما به مشــهد ميآيند ولي ما ســعي ميكنيم از امتياز ميزبانيمان استفاده كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.