کار سخت فوالد در مشهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نگاه فنی

سياه جامگان شروع خوبی داشته و شاگردان اكبر ميثاقيان از دو بازی چهار امتياز گرفتهاند. تيم شــهر مشهد هفته گذشته ســپيدرود را در خانهاش شكســت داد. آنها در هفته اول مقابل ذوبآهن نشــان دادند كه به راحتی در خانه امتياز از دســت نمیدهند به همين دليل فوالد خوزســتان بازی بسيار سختی خواهد داشــت. كوروش پورموسوی از دو بازی اولش يک امتياز گرفته و به شــدت به امتيــاز اين بازی نيــاز دارد. فوالد هفته گذشــته چند مصدوم داشت اما به هر حال بازیها طبق برنامه برگزار میشود و منتظر نمیماند تا مصدومان و محرومان تيمها برســند. پس فوالد اگر فردا هم دست خالی مشهد را ترك كند آن وقت كارش از هفته چهارم به بعد مشــكلتر میشــود. آنها بايد اندوخته خوبی داشته باشند تا در تعطيلی ليگ بعد از هفته چهارم هم نقاط ضعفشان را پوشش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.