قلعهنويی در کالس آقا معلم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نگاه فنی

پيــكان در دو بازی قبلی پيروزی نداشــته و همين كار را برای مجيد جاللی سرمربی تيم تا حدودی سخت كرده است. تيم او خوب بازی میكند اما نتيجه الزم را نمیگيرد. برای آنها بازی فردا يک بازی خاص است چرا كه مقابل تيم مدعی ذوبآهن قرار میگيرند و كسب ســه امتياز از اين تيم میتواند تاثير روانی بسيار زيادی داشته باشد. البته به همان اندازه هم اين بازی ســخت و دشــوار است. ذوبآهن هفته گذشــته سه گل به گســترش فوالد زد تا چهره واقعیاش را به ساير تيمها نشان دهد. امير قلعهنويی اين روزها يكی از دغدغههايش مصدوميت قاسم حدادیفر است كه شايد تا پايان فصل او را به همراه نداشــته باشــد. او میداند كه برای مدعی ماندن و كم كردن فاصله با دو تيم باالی جدول بايد با امتياز از شــهر قدس خارج شــود. اين بازی را به همين داليل میتوان يكی از حســاسترين و سختترين بازیهای فصل دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.