مهاجم ششدانگ قلعهنويي رسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از ابتــداي فصل اميــر قلعهنويي از جذب يک مهاجم ششــدانگ خبر ميداد.

حــاال ســرمربي ذوبآهــن به خواســتهاش رسيد و باشــگاه بازيكن مورد نظرش را جــذب كرد. كيرس استنلي ســوارز فرس مهاجم برزيلي با عقد قراردادي يكســاله به اين تيم پيوســت. تالش او با مرتضي تبريزي، مهــدي رجــب زاده وحتي احســان پهلوان براي قــرار گرفتن در تركيب ميتواند به نفع ذوبآهن باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.