ترکيب احتمالی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميزبان- دروازهبان: محمد ناصــری - مدافعان ميانی: وحيد عســگری، عليرضا جليلــی - مدافعان كناری: رضا شــربتی، محسن آقايی - هافبکها: حســين بادامكی، كيوان ميرزايی، مصطفی احمدی، روحا... ســيفاللهی، پيام ملكيان - مهاجم: يونس شاكری

ميهمان- دروازهبان: حامد لک - مدافعان ميانی: ايوب والی، عبدا... كرمی - مدافعان كناری: يوســف وكيا، فرزاد جعفری – هافبکها: احمد عبدا... زاده، ايمان مبعلی، علیاصغر عاشوری - مهاجمان: حميد گلزاری، هادی حبيبی نژاد، رحيم زهيوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.