حجت حق وردی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميزبان- بدون شــک بازی فردا برای حجت حقوردی مدافع پيكان يک بازی خاص است. او مقابل تيم سابقش قرار میگيرد و انگيزههای بسياری دارد. البته شناخت مهاجمان ذوبآهن از شكل بازی حقوردی میتواند كار را برايش سخت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.