پيام ملكيان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميزبان-در بازی با سپيدرود گل دوم تيمش را زد. پيام ملكيان اگر به لحاظ فيزيكی آماده باشــد توانايیهای فنی زيادی برای ارائه دارد. هافبک نفوذی سياهجامگان در اين بازی هم میتواند نقش تعيينكنندهای داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.