شايد پارس جم به ليگ قهرمانان آسيا برود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين ماجرا شوخيبردار نيست

شــاید در نگاه اول سرفهرســت بدهكاران بزرگ فوتبال ایران، پرســپوليس ، اســتقالل و تراكتورسازي باشــند كه خروج آنها از ليگ قهرمانان آسيا با توجه به قوانين كنفدراســيون فوتبال آسيا محتمل اســت اما این خبر براي فوتبال بيســامان و بيانضباط ایران ميتواند خوب باشــد چرا كه سرانجام باشگاهها مجبور ميشوند از خرجهاي بيرویه جلوگيري كنند و تا سالها دنبال ریاضت اقتصادي در دخل و خرجهاي خود باشند. اما این فقط ظاهر ماجراســت. خروج این سه تيم به اضافه نفت تهران ميتواند زمينه حضور ذوبآهن، سپاهان، پيكان و حتي استقالل خوزستان یا گسترش فوالد را مهيا كند ولي خبرهایي كه به گوش ميرسد نگرانكنندهتر از آن است كه تيمهاي فهرســت دوم هم بتوانند راهي آسيا شوند. بسياري از بازیكنان هم از این تيمها طلبكار هســتند و اقدامات خود را شروع كردهاند تا مطالبات خود را از طریق ايافسي بگيرند. وضعيت اســتقالل خوزستان مشابه نفت تهران است و به دليل بدهيهاي زیاد هيچ شانســي براي حضور در آسيا ندارد. گســترش فوالد هم به طور واضح و مشخص در جریان مســاله نصرتي نشان داده كه طلبكاراني دارد. از ذوبآهن و سپاهان هم خبر ميرسد كه بازیكناني هنوز مطالبات باقيماندهاي دارند. شــگفتي اینجاست كه در راستاي شفافسازي مالي، كنفدراسيون فوتبال آسيا اگر به نتيجه مشخصي در ارائه مدارك شفاف نرسد به طور پلهاي پایين ميآید تا به یک تيم بدون بدهي برسد، نظير پارس جم! شاید هم امسال فوتبال ایران باید قيد نمایش آسيایي را بزند. فوتبال ایران كه در خرج كردن دچار ولنگاري شــده بود و در درآمدزایي خالق و جدي نبود و چشــم به بودجههاي دولتي داشــت، شاید الزم باشــد به خود بياید و بداند كه وضعيت وخيم و بحراني را پشت سر ميگذارد. فاجعــه بزرگتر اما بيتوجهي مدیران این باشگاههاســت؛ مدیراني كه همچنان خيال ميكنند اتفاق هولناكي رخ نميدهد و ميتوانند با سندسازي و وعدههاي بيهوده كار را پيش ببرند. تاوان این بيتوجهي ميتواند حذف از ليگ قهرمانان آسيا باشد؛ تاواني سنگين كه شاید تغيير رفتار در باشگاهداري را رقم بزند. فوتبال ایران تشــنه همين تغيير رفتار اســت. بحران مدیریت در فوتبال ایران وضعيتي پيچيده را پدید آورده و اگر باشــگاهها رفتار مدیریتي خود و نگاهشان را به اقتصاد فوتبال تغيير ندهنــد، وضعيتي از این بحرانيتر را تجربه خواهيم كرد؛ تجربهاي تلخ كه چيزي از فوتبال باقي نميگذارد. تصميم چيســت؟ فدراســيون فوتبال در این تغييرات الزم چه نقشــي را ایفا خواهد كرد؟ آیا همچنان در فدراســيون هستند كساني كه به سندسازي فكر كنند تا سهميه بيشتري در ليگ قهرمانان آسيا داشته باشند؟ آیا در فدراسيون فوتبال دریافتهاند كه دیگر آن روشهاي دور زدن قوانين منسوخ شده است؟ برخورد قانوني با تيمهاي بدهكار و جدي بودن در این ماجرا توقعي اســت كه از فدراســيون فوتبال ميرود، یعني پایان الپوشانيها و سندسازيها، پایان آن ایدههاي بياساس كه باشگاهها را خصوصي و درآمدزا جلوه ميداد. همان روش كار باشــگاهها را به اینجا رسانده و بدهيها سر به فلک كشيدهاند و حاال دیگر آن سندسازيها نيز كارساز نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.