هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از طریق همين ستون عروسي همكاران امير اسدی عزیز را تبریک گفته، از كليه همكاراني كه بدون ما براي صرف شام و كيک به مراسم رفتند اعالم برائت كرده، اظهار ميداریم كه رفيق هم رفقای قدیم! نتيجه اخالقي: از خوانندگان روزنامه ایران ورزشي تقاضا داریم با شــركت در پویــش حمایت مالي از ستون طنزیم، لطف كنند و روزي چند بار هم زنگ بزنند دفتر روزنامه ما را حلوا حلوا كنند كه اعضاي تحریریه فكر نكنند آش دهان سوزي هستند!

موهایش! آه موهایش!

چقدر خندیدیم وقتــي بازي مروان فليني را مقابل رئال دیدیم. طرف عيــن تراكتور آمد داخل زمين، هر توپي را خواســت گرفت، هر بازیكني را خواست زد، هر بالیي خواســت ســر بازیكنان رئال آورد و منچســتر را هم از داخل قوطي در آورد و تا داخل محوطه جریمه رئال جلو برد! طفلي آدم را یاد هاشم بيگ زاده مياندازد. بازیكن خوبي اســت كه كسي جــدياش نميگيرد. فالیني هم همين مشــكل را دارد چون مدل موهایش خيلي ضایع اســت، كسي جدياش نميگيرد. ما خودمان وقتي وارد زمين شد قــاه قاه خندیدیم اما 5 دقيقــه بعدي دیدیم طرف همــه جاي زمين دارد ميدود و هر جا براي گرفتن توپ نبردي هست در آن برنده ميشود. دمش هم گرم. فقط حيف كه مدل موهایش خيلي ضایع است!

برابري در فقر

سرانجام بعد از ســالها ميزان بدهيهاي دقيق دو باشگاه استقالل و پرسپوليس اعالم و مشخص شد كه در تمام این ســالها مدیران پرســپوليس براي بدهكار كردن تيمشــان خيلي بيشــتر از مدیران اســتقالل زحمت كشــيدهاند كه جا دارد از طریق همين ســتون تشــكر خودمان را از مدیران عزیز و خيرخواه باشگاه سرخپوش اعالم كنيم. همچنين جا دارد از آقاي افتخاري بخواهيم كه بكوشند تا ميزان بدهيهاي استقالل را سریعتر افزایش دهند. مدیران پرسپوليس توانستهاند بدهي كالني در حد 211 ميليارد از خود برجا بگذارند و مدیران استقالل با وجود تالش فراواني كه داشــتهاند دست و دلشان بــه باال آوردن رقمي بيش از 118 ميليارد نرفته! ما از وزارت محتــرم ورزش تقاضا داریم لطف كنند و یكي دو تا از مدیران پرســپوليس را قرضي بدهند استقالل كه این مورد برابري بدهيها به یک ساماني برسد. بدهيهاي پرسپوليس را كه نميشود كم كرد. دستكم بدهيهاي استقالل را افزایش بدهيد.

قلعه نویی و کیروش

خبر رسيده كه امير قلعهنویي براي تيم خودش یک مهاجم خریده به نام كــیروش! البته احتماال همه ما فكر ميكنيم اميرخان ایــن مهاجم را براي رفع مشــكالت فني تيمش جذب كرده اما حقيقت این اســت كه اميرخان این مهاجم را آورده براي اینكه انتقامش را از سرمربي تيم ملي بگيرد. از ایــن به بعد اگر دیدید اميرخان این حرفها را زد تعجب نكنيد : .1 كــیروش بار فني باالیي نــدارد و در ایران بهتر از او داریم! .2 كــیروش براي جلب رضایت من حتي ســبزي خوردن خانه من را هم ميخرد و ميآورد در منزل! .3 بــه كــیروش گفتــم : بخواهي نامــردي كني ميفرستمت پيش هوتن در رستوران كار كني! .4 كیروش شــبها به من پيام ميدهد و ميگوید : اميرخان! درد و بالیت بخورد توي سر مخالفانت! .5 اینــي كه براي شــما كیروش اســت، براي ما شنبليله هم نيست! نتيجه اخالقي : آقاي كیروش! این رو چي ميگي؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.