ويروسي كه 30 دونده را زمينگير كرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حداقل 30 دونده و اعضاي تيمهاي شركت كننده در مسابقات دو و ميداني قهرماني جهان در لندن گرفتار یک ویروس جدید شــدهاند. تعداد زیادي از شركتكنندگان به دليل عوارض این ویروس از جمله اســتفراغ مجبور به كنارهگيري از مســابقات شــدند. كميته برگزاري مسابقات عصر سهشنبه گفت كه هنوز 9 نفر مبتال به این ویروس هستند. ابتال به این ویروس زماني سر و صدا كرد كه نشانههاي بيماري نزد تعدادي از شــركتكنندگان و همراهان تيمهاي بوتسوانا، آلمان، كانــادا، ایرلند و پورتوریكو كه در «تاور هتل» ســاكن بودند، نمایان شد و برخي از آنها حتي قرنطينه شدند. برگزاركنندگان مســابقه بيماري این افراد را ناشي از مشكالت گوارشــي دانستند، ولي ســازمان ســالمت انگليس یک روز بعــد گفت كه بر اســاس بررســيهاي آزمایشــگاهي آنها به «نوروویروس» مبتال شــده بودند. این ویــروس كه عالیم آن مشكالت گوارشي است به راحتي تكثير ميشود. مســووالن تاورهتل تاكيــد كردند كه آنها منشــا این ویروس نبودهاند و همكاري دایمي با بازرسان بهداشتي دارند. همچنين فدراسيون جهاني دو و ميداني (یاف) تایيد كرده كه هتل منبع این آلودگي نبوده است. در ميان مبتالیان ایساك ماكواال، دونده اهل بوتسوانا هم حضور داشــت كه دوشنبه اجازه شركت در مرحله مقدماتي 200 متر را پيدا نكــرد. یک روز بعد او از فينــال دو 400 متر هم كنار گذاشته شد، در حالي كه یكي از بختهاي ایستادن روي سكو بود. یكي از مسووالن بوتسوانا گفت كه یافتن منشا این آلودگي كار آساني نيست: «آنها در هتل و همچنين پارك المپيک غذا ميخورند، پس كسي نميتواند بفهمد كه كجا مبتال شدهاند.» سي دونده آلماني كه سهشنبه وارد لندن شدند محض احتياط به هتل دیگري منتقل شدند. آزاآزما

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.