تونل افتخار براي رئال در نوكمپ؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاتاالنها خوششان بياید یا نه، رئال روز یكشنبه در قامت فاتح سوپرجام اروپا به نوكمپ پا ميگذارد و طبق آیين كهنه اسپانيایيها، بارسلونا باید در خانهاش براي ســفيدهاي مادرید تونل افتخار تشكيل دهد یعنی بازیكنان بارسا راهرویی را تشــكيل دهند و هنگام ورود رئالیها به زمين برایشان دست بزنند. البته كه هيچ لزومي در این كار نيســت و بعيد هم به نظر ميرســد بارســلونا به آن تن بدهد. آخرین تونل افتخار بارســا براي رئال به ســال 2008 در سانتياگوبرنابئو برميگردد. یک هفته پيش از رویارویي در آن كالســيكو، رئال مادرید توانسته بود قهرمانياش در الليگا را قطعي كند و به همين خاطر بود كه شاگردان فرانک رایكارد در زمين نوكمپ براي بازیكنان این تيم تونل افتخار تشكيل دادند. در ســالهاي 2010 و 2012 رایــو وایكانو و خيخون بــراي اتلتيكو كه فاتح ســوپرجام شده بود، در هفته اول الليگا تونل افتخار تشكيل دادند. سال 2004 هم ویارئال همين كار را براي والنسيا انجام داده بود. در سال 2014 اما اتلتيكو حاضر نشــد در شهرآورد مادرید براي رئال گارد افتخار تشكيل دهد و مشخص نيست كه آیا بارسایيها حاضرند پيش از سوپرجام الليگا براي رقيب دیرینهشان چنين كنند یا نه. هر چه باشــد رئال براي چهارمين بار ســوپرجام اروپا را فتح كرده اما جالبتر از آن، ركوردي است كه با پيروزي در این فينال به دست آمد؛ ركورد شكستناپذیري رئال در فينالهاي بينالمللي. آخرین فينالي كه سفيدها باختند، به ســال 2000 برميگردد كه رئال با دلبوسكه فينال جام بينقارهاي را بــه بوكاجونيورز باخت. پس از آن رئال چهار فينال ليگ قهرمانان اروپا، چهار ســوپرجام اروپا، جام جهاني باشگاهها و یک جام بين قارهاي را با پيروزي پشت ســر گذاشــت و جالب اینكه از این 11 فينال، رئال مادرید پنج جام را با زیدان به دست آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.