ستارههاي بازنشسته

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بهار ؛1375 احمدرضا عابدزاده، علي دایي و رضا شاهرودي در تمرین تيــم ملي فوتبال ایران در روزهاي ســرمربيگري محمد مایليكهن. روزي كه این عكس ثبت شــد، هنوز حتي یک ماه نگذشــته بود از ســرمربيگري مایليكهن در تيم ملي؛ قهر و آشتي دایي و شاهرودي هم اتفاق نيفتاده بود. تيم ملي آن روزها خود را براي حضور در جام ملتهاي 1996 در امارات آماده ميكرد. بعد از یک ركود چند ساله و با تكيه به ســتارههاي نوظهورش. شاگردان مایليكهن هر 6 بازي خود در مرحله مقدماتي را با پيروزي پشــت ســر گذاشتند و با 27 گل زده و تنها یک گل خورده به جام ملتهاي آســيا راه پيدا كردند امــا آنقدر خوشاقبال نبودند كه چهارميــن قهرماني را براي فوتبال ایران به ارمغان بياورند. از 6 بازي 3 تا را بردند، یكي را باختند و دو تســاوي هم در كارنامهشان ثبت شد. با 14 گل خورده و 6 گل زده روي سكوي سوم ایستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.