آرسنال، نخستين مشتري انرژي خورشيدي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ورزشــگاه 60 هزار نفري آرسنال قرار است به طور صد درصد از انرژيهاي تجدیدپذیر استفاده كند. ایوان گازیدیس سخنگو و مدیر اجرایي باشگاه آرسنال گفته بود: «وقتي پاي انرژي در ميان است، باشگاه ما باید پيشگام و پيشرو باشد» و همين باور بود كه باشگاه لندني را به امضاي قرارداد با شركت عرضهكننده بــرق از انرژيهاي تجدیدپذیر ترغيب كرد. شــركتي كه قرار است باشگاه و ورزشــگاه آرسنال را تماما به انرژيهاي پاك و تجدیدپذیر- انرژي خورشيدي- تجهيز كند و این كار، نزدیک به یک ســال طول ميكشــد. مدیر اجرایي این شركت گفته: «فناوري توليد برق از انرژيهاي تجدیدپذیر بســيار مقرون به صرفه بوده و از این طریق ميتوانيم به مشــتریان خود، انرژي پاك و دوستدار محيط زیست ارائه دهيم. ما بسيار مفتخریم كه در این رابطه با باشگاهي بسيار قدرتمند و مطرح مانند آرسنال شروع به همكاري كردهایم و از ادامه همكاريمان با این باشگاه در آینده استقبال خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.