بدهي‌۰۳۳‌هزار‌دالري‌استقالل‌صحت‌ندارد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

روز چهارشنبه در سايت ايران ورزشي نوشتيم استقالل كه به خاطر بدهي در خطر محروميت از حضور در ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد، بدهيهاي خارجياش را پرداخت كرد. البتــه هنوز بدهيهاي اين باشــگاه بــه بازيكنان و مربيان ايراني پابرجاســت و اســتقالل براي گرفتن مجوز حضور در ليگ قهرمانــان بايد رضايت طلبكارانش را جلب كند. تيتر يك پنجشنبه روزنامه ايران ورزشــي هم اين بود: «پايــان بدهيهاي خارجــي اســتقالل» اما تيتر يــك ايران ورزشي انگار براي عدهاي خوشحالكننده نبود. عصر جمعه رســانهها نوشــتند كه شــكايت پروپژيچ، مهاجم كروات پيشين استقالل به دادگاه بينالمللي ورزش رسيد و اگر اســتقالل نتواند مطالبات 330 هزار دالري او را پرداخت كند حكم دادگاه عالی ورزش صادر خواهد شــد. اين خبر سراسر غلط اســت. محســن ابراهيمي، مشــاور بينالملل باشــگاه استقالل گفت: «دفاعيه 56 صفحــهاي اســتقالل توســط وكيل ايتاليايــي يك مــاه قبل بــه دادگاه عالی ورزش فرســتاده شده بود و طي يك هفته گذشــته دادگاه از وكيل پروپژيچ خواسته بود تا مدارك مســتند و قابل دفاع خود را ارســال كند. دادگاه هنوز براي اين پرونده تشكيل جلســه نداده اســت كه بخواهد راي صادر كند. وكيل ايتاليايي اســتقالل در دفاعيــه بلند باالي خــود اين موضوع را هــم يادآوري كرده كــه غيبتهاي غير موجه و فســخ بدون اطالع پروپژيچ باعث خسارتهايي شده و اســتقالل در دادگاه عالی ورزش درخواســت غرامت هم كرده است.»

باشگاه اســتقالل در واقع به پروپژيچ بدهكار نيســت بلكه دو طرف دعوا ادعاي خســارت به دليل انجام نــدادن تعهدات كردند كه بعد از درخواست طرفين پرونده بــه دادگاه عالی ورزش رفتــه و تا مرحله رســيدگي زمان زيــادي مانــده و به اين زودي حكمي صادر نخواهد شد. اين اولين بار اســت كه براي يــك پرونده خارجي و فســخ قرارداد يكطرفه، 56 صفحه دفاعيه نوشته شده است. پيش از اين بارها و بارها شــاهد نامهنگاريهاي بيسرانجامي بوديم كه از غلطهاي فاحــش در نگارش اداري بينالمللي نيز رنج ميبرد. اين نامه دادگاه عالی ورزش به پروپژيچ و وكيلش است كه تاكيد ميكند هر چه سريعتر مدارك را به سوييس بفرستند. اين نامه را جهت اطالع براي وكيل ايتاليايي هم فرستادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.