اولین‌باخت‌میثاقیان،اولین‌برد‌فوالد‌

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جمعه ،96/5/20 هفته سوم هفدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه ثامن االئمه(ع) مشهد، ساعت: ،18:50 تماشاگر: دو هزار نفر سياه جامگان مشهد يك گل: كيوان امرايي )37( فوالد خوزستان: 2 گل ها: فرشاد جانفزا ،)33( هادي حبيبي نژاد )39( داور: كميل غالمي، كمكها: محمدرضا ابوالفضلي، محمدجواد مداح اخطار: محسن آقايی (سياه جامگان) مهرداد هدايتيان (فوالد) بازيكنبرتر: عبدا... ناصري (فوالد خوزستان)

سياه جامگان: محمد ناصري ،)4/5( رضا شربتي ،)4/5( محسن آقايي ،)5( كيوان امرايي ،)5( حســين بادامكي ،)4/5( كريم احمدي ،)4( مصطفي احمــدي ،)4( روحا... ســيفاللهي ،)4( يــوري چــوالك 46()4/5( - وحيد عســگري(3))، پيام ملكيان 59()4( - يونس شاكري)، احسان پيرهادي )3( 46( - امير محمد پناهي(3))

سرمربي: اكبر ميثاقيان

فوالد خوزســتان : حامد لك ،)6( فرزاد جعفري ،)5/5( عبدا... كرمي ،)5/5( هــادي حبيبي نژاد 83()6( - امير زليكاني)، احمد عبدا... زاده ،)5/5( مهرداد هدايتيان 62()5( -علي اصغر عاشــوري)، فرشــاد جانفزا ،)6( ايمان مبعلــي ،)6( ميالد بدرقــه ،)5/5( رضا دهقــان 73()5( - مجتبي نجاريان)، عبدا... ناصري )6/5(

سرمربي: سيروس پورموسوي

دو تيم با شرايط كامال متفاوتي مقابل هم قرار گرفتند. سياهجامگان از دو بازي قبلياش چهار امتياز داشــت اما فوالد با اندوخته يك امتيازي به مشــهد آمده بود. البته در تيم پورموســوي بازيكناني مثل والي، شيرزادي و زهيوي به دليل مصدوميت حضور نداشــتند. بازي سرعت خوبي نداشت و در بيشتر زمان 30 دقيقه اول شــاهد توپهاي سرگرداني بوديم كه طول و عرض زمين را طي ميكردند. واقعا اگر مربيان دو تيم روي سكوها تماشاگر بازي بودند از تماشاي آن لذت ميبردند؟ سياه جامگان در دقيقه 9 توسط امرايي و در دقيقه 24 هم توسط جوالك مدافع خارجي ميزبان فرصتهای خوبي را از دست داد. اما فوالد در اولين موقعيت جدياش در دقيقه 33 به گل رسيد. پاس عمقي ناصري براي جانفزا كافي بود تا اين بازيكن پس از چرخشي دقيق دروازه ميزبان را باز كند. اما ســياه جامگان براي جبران گل خيلي انتظار نكشيد. چهار دقيقه بعد روي كرنر ملكيان و ضربه ســر آقايي به تير اول، امرايي توپ را وارد دروازه لك كرد. كيفيت بازي كامال نسبت به نيم ساعت اول تغيير كرده بود. در دقيقه 37 فوالد به گل دوم رســيد. اينبار باز هم عبدا... ناصري ارسال خوبي از سمت راست به پشــت مدافعان حريف داشــت و هادي حبيبي نژاد هم با ضربه سر شيرجهاي آن را بــه گل تبديل كرد. فوالد با برتري 2-يك به رختكن رفت. بازي در نيمه دوم سرعت بسيار خوبي داشت. در دقيقه 49 توپ ارسالي از روي نقطه كرنر و ضربه سر مهاجم فوالد پس از برخورد به تير دروازه توسط ناصري از روي خط بيرون كشيده شد. سياه جامگان براي زدن گل تساوي به آب و آتش ميزد اما دفاع هم جانبه فوالديها مانع باز شــدن دروازهشان شد. در دقيقه 82 كيوان امرايــي از دو قدمي دروازه با خروج به موقــع حامد لك فرصت عالي گلزني را از دســت داد. فشار حمالت سياه جامگان لحظه به لحظه بيشتر ميشد اما لك روي همه آنها عالي واكنش نشــان میداد. در دقيقه 90+2 جانفزا در موقعيتی عالي صاحب توپ شد كه ضربه او به تير دروازه برخورد كرد. در نهايت ميثاقيان هم اولين شكست خانگياش را تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.