ليگ برتر چند برانكو ميخواهد؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

موفقيت پرسپوليس كه از فصل پيش به فصل جاري كشيده، آنچنان رمزآلود و اسرارآميز نيست. پشت اين كاميابيها برانكو ايوانكوويچ را ميبينيم. عنصري تاثيرگذار كه بيگمان اگر در راس اين مجموعه قرار نميگرفت، پرســپوليس همچنان در برزخ به سر ميبرد و هيچگاه نميتوانست بار ديگر بر بام فوتبال ايران تكيه بزند. آنچه پرسپوليس را پس از سالها ناكامي و چرخ زدن در دايرهاي باطل به موفقيت رســاند و صاحب جام قهرماني كرد، در حقيقت همين برانكو ايوانكوويچ اســت وگرنه تيمي بس نامدارتر، پرستارهتر و پرهزينهتر را محمد رويانيان، مديرعامل سابق باشگاه پرســپوليس تقديم علي دايي كرد كه مشــاراليه در كمال شگفتي نتوانست با آن تيم بر سكوي نخســت ليگ برتر تكيه بزند. شايد دايي در تيمهاي كوچكتري همچون سايپا و نفت تهران نســبتا موفق باشد اما او نشــان داده از خصيصههاي كافي براي موفقيت در تيمهاي بزرگ بيبهره اســت و هرگز نميتواند بــا آن خصوصيات فني و اخالقي در تيمي همچون پرسپوليس به توفيق برســد. در حقيقت اينطور بايد به ماجرا نگريست كه پرســپوليس و البته استقالل هر كاراكتر و شــخصيتي را به عنوان سرمربي و تصميم گيرنده نهايــي در خود نميپذيرند و مربيان ناكارآمد را خيلي زود پس ميزنند. برانكو اما به واســطه خصوصيات منحصر به فردش از پرســپوليس تيمي قابل احترام و تحســين برانگيز ساخته بهگونهاي كه حتي از جبهه رقيب سنتي نيز بارها ستايش شده و كم نبودهاند پيشكسوتهاي استقالل كه پرسپوليس برانكو را تاييد كردهاند. نمونهاش جواد زرينچه كه با آن پيشينه عميق اســتقاللي، پرسپوليس برانكو را ميســتايد و ابايي هم از بيان آن ندارد. آنچه برانكو را متمايز مينمايد تمركز و اشــراف ستودني به حرفهاش است وگرنه شــايد دركليات تفاوت آنچناني ميان سياق تمريني او و مربيان ايراني نباشد. علي دايي يك نمونه بود و كم نيستند مربياني از جنس او كــه با وجود برخورداري از محبوبيت، قابليت موفقيت در تيمهاي پرهوادار را ندارند. عمده دليلي كه ميان مربياني از دســته برانكو كه فوتبال ايران كم تجربهاش كرده، با مربياني همچون دايي يــا منصوريان تمايز ايجاد ميكند تمركز كافي روي حرفهاي اســت كه در آن فعاليت دارند. مدل مربيگري برانكو كار بيوقفه است و اين قبيل مربيان فوتبال را شغل ثانويه خود نميدانند و بر اين باورند كه بايد براي فوتبال وقت گذاشت و عاشقانه زمان قابل توجهي را صرف آناليز، تحقيق، طراحي تمرين، جذب بازيكن و مواردي از اين دست كرد. در پرسپوليس امروز به وضوح آرمانهاي برانكو مشاهده ميشود. تيمي كه برانكو ساخته هماهنگي بسياري در اجراي كارهاي تاكتيكي دارد و همواره ميكوشــد به سادهترين شــكل ممكن به دروازه حريف نزديك شود. پاسهاي كوتاه، استفاده از فضاهاي ايجاد شده و منفذهاي دفاع حريف، آرامــش در اجراي كار تيمي بخصوص هنگام حمله از ويژگيهاي بارز بنايي اســت كه برانكو ســاخته. از همه اينها مهمتر نگهداشتن پرسپوليس در شرايط قهرماني است. كاري كه هرگز در اين تيم به انجام نرســيده و استقالل نيز تجربهاش نكرده است. استقالل و پرسپوليس پس از همه قهرمانيهاي خود در ليگ برتر سالها براي تصاحب دوباره جام در حسرت بودهاند اما به نظر ميرســد اين پرسپوليس با سرمربياش براي نخستين بار در حال پايان دادن به روياي قهرمانيهاي پيدرپي در ليگ است و احتماال در همين مسير هم قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.