فسخقراردادكريميباديناموزاگرب ميرمحمدي: چرا در دماي 45 درجه بازي ميگذاريد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوتبال پايه تهران هنوز هم به روشهاي ســنتي اداره ميشــود و متوليــان برگزاري ايــن بازيها هيچ تغييــري در زمانبندي اين مسابقات نداشتهاند. سالها پيش فوتبال پايه برحسب يك ســليقه و انتخاب اشتباه معموال در ســاعات مياني روز؛ يعني حوالي ســاعات 21تا2 بعد از ظهر برگزار ميشد كه هنوز هم شــاهد برگزاري اين رقابتها در چنين زمان نامناســبي هستيم. شــايد براي فصل پاييز و زمســتان برگــزاري بازيها در اين ســاعات مشــكل آفرين نباشــد و جوانها و نوجوانان بــدون مشــكل در اين زمان بــازي كنند اما وقتي هيات فوتبال استان تهران در اوج گرما بازيها را برگزار ميكند فعاليت ورزشي براي نوجوانان و جوانان هم سخت و دشوار ميشود و هم اينكه ممكن اســت مشكالت جسماني براي آنها به وجود آورد.

كيفيــت برگــزاري هــم ايضــا كاهش محسوســي مييابــد. ابراهيــم ميرمحمدي، كاپيتان ســابق باشگاه سايپا و يكي از مربيان ســالم و ســازنده فوتبال تهران كه ســالها بــا تيمهاي پايــه سرخپوشــان دلوارافزار در ليگهاي پايه تهران فعاليت ميكند، با تاييد انتقادهايــي كه دربــاره زمان برگــزاري اين بازيها ميشــود، به ايران ورزشــي ميگويد: «انتقاد شما درست اســت. بازيكنان اين رده ســني واقعا توانايي بازي در هواي بسيار گرم ظهر تابســتان را ندارند و به عينه ديدهام كه برگزاري فوتبال پايه در اين زمان نامناسب چه مشكالتي ايجاد ميكند. در گرماي شديد ظهر

علــي كريمي قــرارداد خــود را با ديناموزاگرب فســخ كرد تــا بعد از يك فصــل، كارش با اين باشــگاه كروات به پايان برســد. كريمي براي فسخ قرارداد، مطالباتش از ديناموزاگرب را بخشــيد. او از چند باشــگاه اروپايي و ايراني پيشنهاد دارد امــا اولويت ايــن هافبك مليپوش همچنــان حضــور در اروپا اســت. البته تالشهاي ســپاهان هم براي بازگشــت او بــه ايــران ادامه دارد و ممكن اســت در صــورت موفق نشــدن در پيدا كردن باشــگاهي اروپايي، كريمي به ليگ برتر ايران برگردد. كريمي فصل گذشته را به طور قرضــي در لكوموتيو زاگرب گذراند كه اتفاقا روزهاي خوبي هم داشــت و به تركيب فيكس تيم ملي هم رسيد. تابســتان عملكرد بازيكنان به شــدت ضعيف ميشــود حتي كار براي داوران و مربيان هم مشــكل اســت و درصد خطاها را باال ميبرد. شــخصا مخالف برگزاري بازيهــا در چنين زماني هســتم و اعتقاد دارم كه تصميمگيران هيات فوتبال استان تهران كه همواره زحمات زيادي ميكشند بايد يك تجديد نظر كلي در زمانبندي مسابقات داشته باشند.»

ميرمحمدي ادامه داد: «اين نوجوانها و جوانها آيندهسازهاي فوتبال كشور هستند و ما اگر آنها را خــوب حمايت كنيم و امكانات مناســبي در اختيارشــان قرار بدهيم فوتبال ايران رشد خواهد كرد. شما تصور كنيد وقتي گرمــاي هوا در تهران به 45 درجه ميرســد و قرار اســت در آن دما فعاليت ورزشي انجام شــود دماي بــدن بازيكنان بــه چند درجه ميرســد. بســياري از بازيها در زمينهاي چمن مصنوعي برگزار ميشود كه اين موضوع باعث افزايش دما ميشود.

بدون شك با برنامهريزي دقيقتر ميتوان زمانبنــدي را تغيير داد و با اعتقاد من لزومي ندارد كه جوانها را در اين شرايط سخت آب و هوايي به رقابت ببريم.»

ميرمحمدي در ادامه حرفهايش گفت: «مــا فوتباليســتهاي ميليــاردي را حفظ ميكنيم و براي آنها در شب بازي ميگذاريم تا در هوای خنك فوتبال بازي كنند و آسيبي نبينند. اگر بازيهاي ليگ برتر را ظهر برگزار كنيم قطعا صداي همه درميآيد و رســانهها هم انتقاد ميكنند اما چون كسي به تيمهاي پايه توجه نميكنــد، اهميتي به موضوع داده نميشــود. به اعتقاد من نبايد كميت را فداي كيفيت كنيم.»

ميرمحمــدي براي اينكــه عمق فاجعه درباره برگزاري بازيهــاي فوتبال پايه تهران در ســاعات گرم روز را بيشــتر تصويرسازي كند در پايان حرفهايــش گفت: «باور كنيد بسياري از بازيكنان نوجوان و جوان كه عموما از قشر كم درآمد جامعه هستند و از شهرهاي اطراف تهران به تمريــن ميآيند بر اثر بازي در زمان نامناســب پايشان تاول زده و شخصا نگران سالمت آنها هستم. اميدوارم مسووالن تغييراتي اساســي در برگــزاري اين بازيها ايجاد كنند تا بيش از اين سالمت آيندهسازان فوتبال ايران به خطر نيفتد.»

كريمي فعال در برليــن حضور دارد و مشــغول بررســي پيشــنهادهايي كه به دســتش رســيده. او تــالش ميكند همچنــان در اروپا بماند و با باشــگاهي به توافق برســد. كريمي ميداند كه براي ادامه حضور در تركيــب اصلي تيم ملي بايد همچنان در اروپا بماند. آنجا تمرين و بازي كند تا مورد اعتماد كیروش قرار بگيرد.

كريمي كه از ســپاهان هم پيشنهاد بــازي دريافــت كرده، فعال بــه اين تيم پاســخي نداده و بعيد اســت به اصفهان برگــردد و پيراهــن تيم ســابق خود را بپوشــد. مگــر اينكه در روزهــاي آينده اتفاق خاصــي رخ بدهد و كريمي با هيچ باشگاهي در اروپا به توافق نرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.