درخشش سوشا مكاني در نروژ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميوندالن نروژ در رقابتهاي كاپ نروژ موفق شــد حريف خود تيم بران را از پيش رو بردارد. سوشــا مكاني در اين مسابقه در زمين حاضر شد و در نخســتين بازي خود براي اين تيم درخشيد و بهترين بازيكن زمين شد.

قرارداد قرضي مكاني با استروم گودست تا 14 آگوســت بود اما او خودش خواست تا چند روز زودتر اين قرارداد به اتمام برسد تا به تيم سابق خود برگردد و در اين بازگشت توانست يك شــب درخشان در تركيب تيم خود به جا بگذارد.

جاســتين فلو، مدير باشــگاه اســتروم گودســت كه با درخواست جدايي زودهنگام ايــن دروازهبان ايراني مواجه شــده بود، در اين خصوص و عملكرد سوشــا در بازگشت به ميوندالن گفت: « سوشــا ميخواست در اين بازي براي تيم اصلياش به ميدان برود و از ما خواست تا قراردادش را چند روز زودتر فســخ كنيم. براي تالشــي كه در تيم ما كرد، ممنون هســتيم و برايــش آرزوي موفقيت داريم. حاال مــا بايد به دنبال جذب دروازهبان جديد باشيم.» برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 19:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.