ايران اول آسيا، بيست و چهارم جهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايت فدراســيون جهاني فوتبال (فيفا)، ردهبندي تيمهاي ملي جهان در ماه آگوست را اعالم كرد كه بر اين اساس تيم ملي ايران با يك پله سقوط نسبت به دوره قبل و با 893 امتياز در رده بيســتوچهارم قرار دارد. با اين حال شــاگردان كارلوس كــیروش كــه دومين تيم راه يافته بــه جام جهاني 2018 بعد از برزيل محســوب ميشوند، همچنان رده باالترين تيم آسيايي هستند. ردهبندي 10 تيم برتر جهان به شرح زير است: -1 برزيل 1604 امتياز ............................................................... (يك پله صعود) -2 آلمان 1549 امتياز ............................................................. (يك پله سقوط) -3 آرژانتين 1399 امتياز .............................................................. (بدون تغيير) -4 سوييس 1329 امتياز ......................................................... (يك پله صعود) -5 لهستان 1319 امتياز........................................................... (يك پله صعود) -6 پرتغال 1267 امتياز ............................................................... (دو پله سقوط) -7 شيلي 1250 امتياز ................................................................... (بدون تغيير) -8 كلمبيا 1208 امتياز.................................................................. (بدون تغيير) -9 بلژيك 1194 امتياز ............................................................. (يك پله صعود) -10 فرانسه 1157 امتياز......................................................... (يك پله سقوط) ردهبندي پنج تيم برتر آسيا به شرح زير است: -1 ايران 893 امتياز ............................................ 24( جهان/ يك پله سقوط) -2 ژاپن 696 امتياز ................................................. 44( جهان/ دو پله صعود) -3 استراليا 691 امتياز ............................................... 45( جهان/بدون تغيير) -4 كره جنوبي 674 امتياز ..................................... 49( جهان/ دو پله صعود) -5 عربستان سعودي 601 امتياز .......................... 59( جهان/ دو پله صعود)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.