منشا به مسلمان پاس نداد

پرســپوليس بــا قاطعيت و نتيجــهاي جالب نفت را شكســت داد و 9 امتيازي شــد اما اين برد و صدرنشــيني هم براي پرسپوليســيها حاشــيه داشــت و شــايعات بعد از مســابقه، جنجالي در فضاي مجازي ايجــاد كرد كه عجيب و غريــب بود. پيش از اين بارها نوشــته و خوانــده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در نخســتين واكنش به اين شايعات گفته شد منشا چون در دو بازي پياپي براي آزمايش دوپينگ انتخاب شــده ناراحت بوده و موضــوع پاس ندادن به اين بازيكن درســت نيســت. اين مســاله را هم پاناديچ هم خمارلو و هم حســين ماهيني كاپيتان پرسپوليس مطرح كردند.

با اين حال خيلي زود حمالت هواداران افراطي پرسپوليسی و شــايد غير پرسپوليســي به فرشاد احمدزاده و محسن مسلمان در فضاي مجازي آغاز شد كه بعضا با ناسزا و توهين همراه بود. اين مساله واكنــش ماهيني را در توئيتر به دنبال داشــت كه با اشــاره به دليل اصلي ناراحتي منشا نوشت:«الكي هر خبري كه مياد بيرون نبايد باور كرد. يه ســري دوست از دشمن هم بدترند.»

محســن مســلمان اما واكنــش محكم تري به انتقادات داشــت و ضمن انتشــار تصوير برخي كامنتهاي توهين آميز به خودش نوشــت:«لعنت به كســي كه نخواد به كس ديگه پــاس نده(البته اين جمله مســلمان اشــتباه اساســي دارد)،تو رو خدا بس كنيد، شــورش را درآورديــد، ميبريم يه داســتانه، قهرمان ميشيم يه داســتان... با كي كار داريد؟ گذشــته يادمون نره. هــم خودم هم بقيه.» احمــدزاده هــم دقيقا چنين حركتــي انجام داد و ضمن به تصوير كشيدن فحاشيها در فضاي مجازي نوشت:«متاسفم واسه كسايي كه بعد از سه سال اين حرفارو ميزنن. خيلي خوبه گذشته يادمون بمونه.»

شــايد اين حس ناخودآگاه در بازيكنان جوان تيم پرســپوليس وجود داشته باشد كه بخواهند به دوست صميميشــان پاس بدهند و او را آقاي گل كنند. شــايد بازيكنان جوان پرسپوليس از حسادت به بازيكني كه تازه آمده و قرارداد باالتري نسبت به آنها بســته نخواهند با او صميمي باشند و مدام به او پاس بدهند. شــايد هم خارجي بودن اين بازيكن باعث شــود دنبال موفقيت و محبوبيت زيادش در پرســپوليس نباشــند. همه اينها از بازيكنان جوان

با بررسي 20 دقيقه آخر بازی مشخص ميشود مسلمان و احمدزاده تنها در يك صحنه(دقيقه )92 به منشا پاس ندادهاند كه نميتوان به خاطر اين يك صحنه آنها را محكوم كرد اما حداقل اينكه هم طارمي دو بار سعي در پاس دادن به منشا داشت هم اينكه اين بازيكن دو بار مسلمان را نديد تا اتهام از بازيكنان تهاجمي پرسپوليس برداشته شود.

پرسپوليس بعيد نيســت و بعضا نشانههايي از آن در تمرينها و بازيها ديده ميشود اما واقعيت اين است كه در بازي با نفت اتفاقــي رخ نداد تا باعث ناراحتي منشا شود و موضوع پاس ندادن به او از اساس اشتباه است.

منشــا دقيقــه ۰7 به جاي عليپــور وارد ميدان شد اما بررســي تمام دقايق حضور او در ميدان نشان ميدهد بيشتر از اينكه مسلمان به او پاس نداده باشد او به اين بازيكن پاس نداده!

دقيقه 17:درســت لحظاتي بعد از ورود منشا به زمين طارمي كه صحبت از عدم همكارياش با منشا مطرح بود به زوج خارجياش در خط حمله پاس داد.

دقيقه 17:مســلمان در موقعيت ايدهآل بود اما منشــا به او پاس نداد و در حالــي كه دو مدافع نفت مقابلش بودند شــوت زد كه توپ به آنها خورد و دفع شد.

دقيقــه 57:طارمي با يك مانور در عمق پاســي براي منشا فرستاد كه به اين بازيكن نرسيد.

دقيقه 77:منشا براي طارمي سانتركرد كه مدافع نفت اجازه ضربه زدن به مهاجم پرسپوليس را نداد.

دقيقه 28:منشــا دركنار خط طولي نتوانســت مسلمان را راه بيندازد و مسلمان شاكي شد.

دقيقه 78:در گوشــه زمين احمدزاده به منشــا پاس داد.

دقيقه 98:مسلمان در شرايطي معمولي به منشا پاس كوتاهي داد.

دقيقه 29:مســلمان ميتوانســت منشــا را در عمق ببيند اما به جــاي او، احمدزاده را انتخاب كرد. احمدزاده هم به جاي پــاس به جلو و ايجاد موقعيت براي منشا شوت بدي به سمت دروازه زد.

دقيقه 39:مســلمان با ارســال پاس عمقي براي منشــا ميخواست او را با فراهاني تك به تك كند كه توپ توسط مدافعان نفت قطع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.