باد‌موافق‌به‌پرچم‌سرخ‌مي‌وزد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پنجشنبه ،96/5/19 هفته سوم هفدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه تختي تهران، ساعت: ،20:45 تماشاگر: 23 هزار نفر نفت تهران صفر پرسپوليس3 گلها: مهدي طارمي(64 و ،)88 فرشاد احمدزاده(95) داور: عليرضا فغاني كمك ها: رضا سخندان ، علي دودانگه اخطار: محسن مسلمان، مهدي طارمي (پرسپوليس) بازيكن برتر: محمد انصاري (پرسپوليس)

نفت تهران: ميالد فراهاني(5)، محســن بنگر(4)، احمد آل نعمه(3)، مجتبي حقدوست(3)(45- سيدحسين حسيني ،)4( احمد امير كامدار(5)، هاشم بيك زاده (3)(۰8-حسين جعفري)، عليرضا عزتي(3)، علي زينالي(4)، فريد محمدي زاده(4)، فرشــاد هاشــمي(3) (27-سامان آقازماني)، عيسي آلكثير(6)

سرمربي: حميد درخشان پرســپوليس: عليرضا بيرانونــد(5/6)، محمد انصاري(8)، شــجاع خليــل زاده(5/6)، حســين ماهيني(6)، صادق محرمي(5)، كمال كاميابينيا(6)، محســن مسلمان(5/6)، فرشاد احمدزاده ،)6( وحيد اميري )6( (58-سيامك نعمتي)، علي عليپور (4)(۰7-گادوين منشــا)، مهدي طارمي(7) (۰9-حميدرضا طاهرخاني)

سرمربي: برانكو ايوانكويچ

پنجشــنبه شب باد جنوب شرقي تهران كه نتوانســت بازي روان پرسپوليس در نيمه دوم را تحت تاثير قرار دهد در سوت پايانی بازي به پرچم ســرخها ميوزيد چرا كه آنها براي ســومين بار در تاريخ ليگ برتر ســه بازي ابتدايي را برده و بهترين شروع ممكن را تجربه ميكردند. مطابــق انتظار تيم درخشــان هم كه فقط يك نيمه توانايــي مقاومت مقابل پرســپوليس هماهنگ و آماده را داشت در نيمه دوم تسليم محض شد تا هيچ شــگفتي در اين مســابقه رقم نخورد. فقط دو دقيقه از بازي گذشــته بود كه ســانتر اميري، طارمي را در موقعيت گلزني قرار داد اما مهاجم سرخها موفق به زدن ضربه نشــد. بعد از اين صحنه بازي به مدت بيســت دقيقه هيچ چيز نداشت تا اينكه ضربه خطرناك آلكثير پرسپوليس را هوشيار كرد. دقيقه 24 باز هم طارمي به توپ نرســيد تا آن سو آلكثير در موقعيت عالي گلزني قرار بگيرد كه بيرانوند ســد راه او شــد و بهترين موقعيت نفت در طول بازي هدر رفت. دقيقه 27 با ايستگاهي نرم مسلمان باز هم طارمي در موقعيت گل قرار گرفت اما نتوانســت كامل بچرخد و ضربه بزند. در دقايق 33 و43 هم طارمي دوبار و احمدزاده يك بار موقعيتهاي بسيار خوبي را هدر دادند. بار اول توپ زير پاي طارمي گير كرد و او نتوانست پاس آخر را بهموقع بدهد. دفعه دوم با حركت مســلمان و ضربه ناقص طارمي، احمدزاده دير به توپ رسيد. بار سوم هم طارمي قدردان ســانتر خوب اميري نبود. آخرين موقعيت پرسپوليس در نيمه اول هم با كرنر مسلمان، دفع ناقص نفتيها و ضربه روپاي شجاع حاصل شــد كه اين توپ هم در چارچوب نبود. با شــروع نيمه دوم بدون تغيير در تركيب پرســپوليس اين تيم با دومين حركت تهاجمي و با پاس مســلمان و ضربه نهايي طارمي به گل رسيد تا نفت نگران ادامه بازي شود. با اين حال يك دقيقــه بعد زينالي ضربه خطرناكي زد كه بيرانوند توپ را مهار كرد. دقيقه ۰5 همكاري مسلمان، طارمي و عليپور ميتوانست منجر به گل دوم سفيدپوشان پرســپوليس شــود اما عليپور براي زدن ضربه آخر كم آورد. هفت دقيقه بعد نفتيها با ضربه كرنر بيكزاده خطرســاز شدند و در بهت مدافعان پرسپوليس ضربه ســر بازيكن نفت به بيرون رفت. با اين موقعيت پرســپوليس به خودش آمد و با حركت مســلمان و پاس نهايي طارمي احمدزاده با پاي راست دروازه نفت را باز كرد. 5 دقيقه بعد از اين گل اشــتباه عزتي در دفع توپ ميتوانست پرسپوليس را به يك گل زيبا برساند اما شوت سرضرب اميري با اختالف كمي به بيرون رفت. بعد از اين موقعيت بازي به مدت بيست دقيقه از تك و تا افتاد. نفت توان موقعيت ســاختن روي دروازه پرســپوليس را نداشت و تيم برانكو هم نيازي نميديد تا بيشــتر حمله كند. با ايــن حال دقيقه 84 و بعد از يك رفت و برگشــت جعفري شوتي زد كه صداي بيرانوند را درآورد. دقيقه 88 اما پرسپوليس تير آخر را زد و بعد از لو رفتن توپ نفتيها در زمين خودي با پاس عرضي نعمتي و شــوت پاي چپ طارمي بازي ســه بر صفر شد تا نتيجه بازي ســوپرجام تكرار شود. در وقتهاي تلف شــده هم يك شوت آرام از حسيني، بيرانوند را تا حدودي به تحرك واداشــت اما اين آخرين موقعيت بازي بود تا پرسپوليس با يك بازي راحت و بي دردسر 9 امتيازي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.