به جای 6 - 7 ميليارد به ما 9 ميليون دادند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي اكبر طاهري كه همچنان ميگويد دنبال راهكاري براي پرداخت بدهيهاي باشگاه است، پنج شنبه شب همراه با گرشاسبي بازي پرســپوليس را ديد. او بعد از مسابقه در ميان خبرنگاران با اشاره به مشكالت مالي باشگاه گفت براي پاداش بازيكنان همراه با برانكو به يك فرمول رسيده است. مديرعامل باشــگاه پرسپوليس در پاســخ به اين سوال كه بازيكنان در صفحه مجازي خود اعالم كردند مشكالتشــان حل نشــده اما به خاطر هواداران كار خود را ادامه ميدهند، گفت: «در قرارداد بازيكنان بندهايي گنجانده شــده كه به نوعي تعهداتي به لحاظ كســب جايگاه و موفقيت در سطح آســيا است. متاســفانه تعهدات انجام نشده است كه بيشتر مشــكل به خاطر جريمه ها است. در اين وضعيت ميتوانيم يــك رقم خوب به پيكره تيم تزريق كنيــم اما بايد همه را برای يك پرونده كه مربوط به چند ســال قبل است، هزينه كنيم. براي انســان بسيار سخت اســت. يك زمان مربي و بازيكــن كار ميكند و در انتهاي فصل جدا ميشــود و پول ميدهيــد اما در اين مورد كار نكرده و بايد پول بدهيم. اين وضعيت بســيار سخت اســت. در حال تالش هستيم تا در مورد مطالبات بازيكنان هم مديريت الزم را داشــته باشيم. دســت بازيكنــان درد نكند، آنها زحمت زيادي كشــيدند. پيروزي راحت به دســت نميآيد. كادرفني، بازيكنان، كادر سرپرســتي و كادر پزشــكي همه تالش ميكنند. مسابقات بســيار فشرده اســت و بازيكنان نياز به توجه بيشتر دارند. اگر اين چند مشــكل را حل كنيم، چند ماه ديگر راحتتر كارمــان را پيش خواهيم برد.» طاهــري در مورد اينكه آيا مطالباتي از سازمان ليگ و فدراسيون بابت تبليغات محيطي دارنــد، گفت: «خدا پدر و مادر خبرنــگاران را رحمت كند. شــما يك روز زمان بگذاريد و به اين مشــكالت رسيدگي كنيد و بپرسيد كه چرا اين مساله حل نميشود. يك عددي مشــخص ميكنند. مثال سازمان ليگ سال قبل هواداران ما را نزديك به يك ميليون نفــر اعالم كرد. ميانگين اين يك ميليون نفر با بليت ۰1 هزار تومان مبلغي حدود ۰1 ميليارد تومان اســت. آنها ميگويند 35 درصد براي شــركتي است كه قرارداد بســتهاند. كار به قرارداد با اين شركت نداريم. در اين ميان 6 و 7 ميليارد تومان ميماند، اين پول كجاست؟ در ايــن بين 9 ميليون تومان به ما پرداخت كردند.» بعد از اعالم رقم 9 ميليون تومان، خبرنگاران خنديدند كه طاهري در جواب گفت: «چرا ميخنديد؟ اين مســاله را براي شما گزارش خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.